ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Διευκρινίσεις-οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μονίμου διορισμού υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-ΠΕ60/Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Δείτε την αρχική εγκύκλιο του υπουργείου, όπου επισημαίνονταν και υπογραμμίζονταν ότι δεν θα δοθεί  παράταση!!!

Download this file (11547_Δ1_28.01.2014_ΒΙΨ19-ΝΘΕ.pdf)11547_Δ1_28.01.2014_ΒΙΨ19-ΝΘΕ.pdf[ ]805 kB

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
1)Η περιοχή διορισμού «Β' Ανατολικής Αττικής» δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές διορισμού εκπ/κών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, όπως ανακοινώθηκε εκ παραδρομής στο Παράρτημα II της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να το περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους.
 Σημειώνεται ότι αιτήσεις εκπ/κών των εν λόγω κλάδων που έχουν ήδη καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούνται ένκυρες ως προς τις λοιπές προτιμήσεις,χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από πλευράς των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που οι εκπ/κοί επιθυμούν να τροποποιήσουν τις περιοχές προτίμησης ή να αλλάξουν την αύξουσα σειρά επιλογής αυτών, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας (βλ. παρ.3 του παρόντος).
2)Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Κεφαλονιάς και οι οποίες καθιστούν αδύνατη την εμφάνιση των ενδιαφερομένων στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μόνιμου διορισμού, κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους, που διαμένουν στην εν λόγω περιοχή, να αποστέλλουν, μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (3λ. παρ.3 του παρόντος), με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου το έντυπο της Αίτησης/Δήλωσης (όπως περιέχεται στο Παράρτημα I των ανωτέρω εγκυκλίων) συμπληρωμένο με τα στοιχεία και τις περιοχές προτίμησης τους, κατά σειρά προτεραιότητας, και υπογεγραμμένο από τους ίδιους, συνοδευόμενο με τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.
 Τα εν λόγω έγγραφα θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην Υπηρεσία μας [Τμήμα Α' της Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης (fax:210 344.2582)] συνοδευόμενα υποχρεωτικά από υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι Κεφαλονιάς.
 3)Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρισης αιτήσεων μονίμου διορισμού σχολ. έτους 2013-2014, παρατείνεται η προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 03-02-2014Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση Β' επιπέδου ΤΠΕ

Από, Τρίτη 28/01/2014, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς τους που θα υλοποιηθούν στην περιοχή τους κατά την 5η επιμορφωτική περίοδο (Φεβρουάριος - Οκτώβριος 2014) και
να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (5η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:
  • 28 Ιανουαρίου έως 06 Φεβρουαρίου 2014 στις 14.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης)
  • 07 έως 12 Φεβρουαρίου 2014 (Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο). Από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αποστολή με fax στο 210 3222135), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης. Σχέδιο της βεβαίωσης διατίθεται ΕΔΩ.
Επισημαίνουμε ότι η παρούσα επιμόρφωση συμπληρώνεται με την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, ως οργανικό κομμάτι της επιμορφωτικής διαδικασίας, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των επιμορφωτών και των υποστηρικτικών δομών της Πράξης.
Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, θα πρέπει ειδικότερα κατά την περίοδο αυτή, να διδάσκουν ένα από τα βασικά μαθήματα του κλάδου στον οποίο αντιστοιχεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη ΕΔΩ), κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.
Επισημαίνεται ότι, τα προγράμματα της παρούσας επιμορφωτικής περιόδου θα διακοπούν, στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, τέλος Ιουνίου 2014, για τις καλοκαιρινές διακοπές και θα συνεχιστούν με τη νέα σχολική χρονιά, από 15 Σεπτεμβρίου 2014, οπότε και θα ολοκληρωθούν και οι παρεμβάσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.
Συνεπώς, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο την επόμενη σχολική χρονιά (2014-2015), ενδέχεται
  • να μην βρίσκονται στον τόπο της σημερινής τους απασχόλησης (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση,  μετάθεση σε άλλο τόπο κ.α.),
  • να μην ασκούν διδακτικό έργο (πχ. ενδεχόμενη απόσπαση σε υπηρεσίες, γραφεία κλπ, ενδεχόμενη μη απασχόληση σε περίπτωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κ.α.),
  • να μη διδάσκουν «συναφές» μάθημα, στην περίπτωση των «συναφών» ειδικοτήτων,
να μην υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην παρούσα περίοδο, διότι δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωσή τους. Άλλωστε, με την ολοκλήρωση της περιόδου αυτής προβλέπεται να ξεκινήσει νέα περίοδος επιμόρφωσης, στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, εφόσον τότε πληρούν τις προϋποθέσεις.
Για τον παραπάνω λόγο, στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης, δεν δίνεται δικαίωμα συμμετοχής σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας, θα βρείτε ΕΔΩ.
=======================
ΚεΠληΝεΤ Καστοριάς
Τηλ. 2467055205

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Τι αλλάζει στο εφάπαξ


Με νέα δεδομένα θα υπολογίζεται το εφάπαξ από τα Ταμεία Πρόνοιας, σύμφωνα με το Εθνος. Η υπουργική απόφαση βρίσκεται ένα βήμα πριν από το Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται η τελική συνεννόηση με την τρόικα, ώστε να πάρει την τελική μορφή της. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να περιοριστεί το εύρος των μειώσεων, ώστε να βρίσκεται σε ένα επίπεδο που θα κυμαίνεται γύρω στα 24.000 ευρώ.

Η προωθούμενη ρύθμιση επηρεάζει κυρίως τους δημοσίους υπαλλήλους, όπου καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστεί το εύρος των μειώσεων
(δηλαδή να είναι περίπου 15% με 20%).

Εκτιμάται πως με τις αλλαγές κατά μέσο όρο το εφάπαξ του Δημοσίου θα είναι περίπου 24.000 ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι την ανακοίνωση της απόφασης έχει «παγώσει» η καταβολή του βοηθήματος.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν πως με το νέο σύστημα οι μειώσεις στο καταβαλλόμενο βοήθημα που κατά μέσον όρο διαμορφώνεται στα 29.000 ευρώ, δεν θα υπερβαίνουν το 20%. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο παραδείγματα:

- Ο υπολογισμός του εφάπαξ θα γίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα του ταμείου την τελευταία 15ετία. Στόχος είναι να περιορισθούν οι περικοπές στο βοήθημα, καθώς η αρχική απόφαση προέβλεπε πως θα λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα μόνο ενός έτους. Πρόκειται για μια θετική αλλαγή καθώς αν λαμβάνονταν υπόψη τα στοιχεία ενός μόνο έτους το εφάπαξ στο Δημόσιο θα έπεφτε στα 4.000 ευρώ.

- Η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλίδων για να μην υπάρξουν μεγάλες περικοπές σε όσους ασφαλισμένους είναι στην αναμονή για την έκδοση του βοηθήματος έ​ως και τα δύο έτη. Για το θέμα αυτό η απόφαση θα προβλέπει δύο παραμέτρους:

α. την εξαίρεση από τις μειώσεις όσων ασφαλισμένων υπέβαλαν αίτηση μέχρι τον Ιούλιο ή ενδεχομένως μέχρι τον Οκτώβριο του 2013. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες γίνεται διαβούλευση με την τρόικα ώστε να δοθεί μεγαλύτερη περίοδος χάριτος. Δηλαδή, ενώ η αρχική πρόταση προέβλεπε για να μην υπάρξουν μειώσεις για τις αιτήσεις που έφταναν στο Ταμείο μέχρι τον Ιούλιο του 2013, τώρα επιχειρείται να πάμε στον Οκτώβριο (το θέμα παραμένει ανοιχτό).

β. Την καταβολή του βοηθήματος με βάση την ημερομηνία που έγινε η αίτηση συνταξιοδότησης και όχι σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο.

Σημειώνεται πως 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι είναι στην αναμονή για το εφάπαξ, ωστόσο η καταβολή του βοηθήματος έχει παγώσει μέχρι να βγει η νέα υπουργική απόφαση.


· Δημόσιος υπάλληλος με 35ετία και Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση με το παλαιό σύστημα δικαιούται εφάπαξ 39.926,3 ευρώ. Σε περίπτωση που υπέβαλε πέρυσι την άνοιξη την αίτηση, αναμένεται να πάρει αυτό το ποσό χωρίς περικοπή. Σε περίπτωση που υποβάλει φέτος την αίτηση, εκτιμάται πως θα έχει μια περικοπή περίπου 7.900 ευρώ (σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες για μείων κοντά στο 20%).

· Δημόσιος υπάλληλος με 25ετία στην κατηγορία τεχνολογικής Εκπαίδευσης με το παλαιό σύστημα δικαιούται 24.118 ευρώ. Αν η συνταξιοδοτική πράξη έφτασε στο ταμείο πρόνοια τον Ιούνιο, φαίνεται πως δεν θα επηρεαστεί από τις αλλαγές. Αν υποβάλει φέτος αίτηση σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έχει μια απόκλιση στο τελικό ποσό κοντά στα 4.800 ευρώ. 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Οι τρεις ιεράρχες είχαν αποστολικό πάθος και ανθρωπιά

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Παλαιότερη ανάρτηση

...Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλο υπηρέτησαν και αγωνίστηκαν για τον άνθρωπο. Δεν τον μελέτησαν μόνο με τη θεωρία, αλλά πολύ περισσότερο τον βοήθησαν και με την πράξη.

...Εμείς οι Έλληνες έχουμε υποχρέωση να τους τιμούμε ιδιαίτερα γιατί βοήθησαν πολύ στη διατήρηση και ανύψωση του Ελληνισμού, αφού πρόσφεραν τεράστια υπηρεσία στο ελληνικό πνεύμα και τα ελληνικά γράμματα.


Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Θεολόγος και ο Ιωάννης Χρυσόστομος κατά γενική ομολογία είναι οι θεμελιωτές του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Αγωνίστηκαν με φλόγα και ανθρωπιά για την επικράτηση του πνεύματος του ελληνικού χριστιανισμού και του χριστιανικού ελληνισμού.
Διέπρεψαν σ' όλα τα πεδία της ζωής: το θρησκευτικό, το εκκλησιαστικό, το πνευματικό, το επιστημονικό, το ηθικό, το φιλοσοφικό, το συγγραφικό, το ανθρωπιστικό, το κοινωνικό.
Ασυμβίβαστοι, δεν φοβόταν την κάθε είδους αυταρχική εξουσία, ασκούσαν έντονη κριτική σ' όλους εκείνους που αδικούσαν τους φτωχούς και ανήμπορους και οι κοινωνικές θέσεις τους ήταν σύγχρονες και ριζοσπαστικές"Η κοινωνική αδικία για το Μ. Βασίλειο και τον Ι. Χρυσόστομο, δημιούργημα της κακής διανομής του πλούτου, κριτικάρεται με μια δριμύτητα που θα έκανε τον Προυντόν και τον Καρλ Μαρξ να χλωμάσουν" αναφέρει πολύ εύστοχα ο Νικόλας Μπερντιάεφ, Ρώσος διανοητής του 20ου αιώνα.
Έτσι, λοιπόν, κατά την άποψή μου, εάν θέλουμε να τιμήσουμε τους τρεις Ιεράρχες δεν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα από τυπικές και πολλές φορές ανούσιες τελετές. Απαιτείται μελέτη του σπουδαίου και πλούσιου έργου τους, αλλά κυρίως να μιμηθούμε τη στάση ζωής τους, γιατί πάνω απ' όλα είχαν αγωγή και παιδεία που δυστυχώς, δεν έχουμε εμείς σήμερα. Ειδικότερα, να παραδειγματίζονται από αυτούς οι σημερινοί ηγέτες μας, που δεν διαθέτουν τη δύναμη, το "τσαγανό" και τα ψυχικά προσόντα, ώστε να εμπνέουν και να καθοδηγούν το λαό στο δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας...

H γελοιογραφία της ημέρας


Πετυχημένη η επιστημονική εκδήλωση της ΔΟΕ στη Βέροια, αλλά το πρόβλημα παραμένει...

Πραγματοποιήθηκε στη Βέροια, την Τρίτη 28 Γενάρη, σε μία κατάμεστη αίθουσα, η επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσαν η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ημαθίας, με θέμα: «Αξιολόγηση – Χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος»
Κύριοι εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.
Οι δύο καθηγητές ανέπτυξαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αξιολόγησης διατυπώνοντας την αντίθεσή τους στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στο ΠΔ152/2013.

Ο κ. Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι πρέπει και επιβάλλεται να υπάρξει μία μορφή αυτοαξιολόγησης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου.
Στην εκδήλωση ακούσαμε και τις γνωστές θέσεις και απόψεις των συνδικαλιστικών παρατάξεων καθώς επίσης και αρκετών συναδέλφων εκπροσώπων διάφορων συλλόγων της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι πάντες εξέφρασαν την άποψη πως μία τέτοια μορφή αξιολόγησης δεν μπορεί και δεν  πρέπει να εφαρμοσθεί στην πράξη.

Συνάδελφοι,

Σαφέστατα λέμε όχι στην  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως μονάδα (ΠΔ152/2013), και άποψή μου, βασισμένη στην πολυετή εμπειρία μου, είναι, ότι τελικά δεν θα εφαρμοσθεί, όπως δεν εφαρμόσθηκαν και οι προηγούμενοι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που αφορούσαν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το 1982 έως και σήμερα.
Αυτό όμως που δεν άκουσα για μία ακόμη φορά ή αν θέλετε άκουσα  μισόλογα, είναι τι ακριβώς σήμερα προτείνει η Ομοσπονδία μας. Γιατί όταν λέμε ΟΧΙ, θα πρέπει να έχουμε έτοιμη και την αντιπρότασή μας, ΟΜΟΦΩΝΗ και  ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ. Τέτοια πρόταση, δυστυχώς, δεν διατυπώθηκε και  προβλέπω ότι δεν θα διατυπωθεί ποτέ...
Πάντως, το υπουργείο, και οφείλω να το καταθέσω, ενώ έχει έτοιμο το Προεδρικό Διάταγμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, επιχειρεί απλά την επέκταση του θεσμού της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας, του γνωστού πιλοτικού προγράμματος περιόδου 2010-2012, στο οποίο ως γνωστόν συμμετείχαν εθελοντικά 550 σχολικές μονάδες Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης. Κατά την άποψή μου, αν μη τι άλλο, το υπουργείο υπαναχωρεί έως και κωλυσιεργεί στην εφαρμογή του ΠΔ152/2013 για έναν και μοναδικό λόγο: Γιατί ποτέ δεν θα υπάρξουν αξιολογητές που θα εφαρμόσουν μία τέτοια αξιολόγηση! Και αν παρεμπιπτόντως, βρεθούν κάποιοι πρόθυμοι σχολικοί σύμβουλοι και Διευθυντές σχολικών μονάδων, δεν θα ονομάζονται αξιολογητές αλλά εκδοροσφαγείς και η θέση τους δεν θα πρέπει να είναι δίπλα στον εκπαιδευτικό και το σχολείο αλλά σε κάποιο Δημοτικό σφαγείο!
Είναι, λοιπόν, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία αυτήν την ηθελημένη κατ΄εμέ υπαναχώρηση του υπουργείου,  η ομοσπονδία μας να την μελετήσει και να την αξιολογήσει, προχωρώντας σε μία προσεκτική επαναδιαπραγμάτευση.

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 Ενημερωτικά από το Σύλλογο Καστοριάς συμμετείχαν είκοσι περίπου συνάδελφοι, από τους οποίους οι εννιά μετακινήθηκαν με λεωφορείο που μίσθωσε ο σύλλογος. Θα μπορούσε  το Δ.Σ. (το πρότεινα εγκαίρως) να αποζημιώσει τους συναδέλφους, οι οποίοι έτσι θα μετέβαιναν κατά ομάδες με τα δικά τους αυτοκίνητα  πιο ευχάριστα και πιο ξεκούραστα.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας

Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου ΜαυροχωρίουΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014 στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Μαυροχωρίου με θέμα:

«Η ευγνωμοσύνη συναντά την ευεργεσία στο Μαυροχώρι»

και ομιλήτρια εκ μέρους του Σχολείου τη δασκάλα του κ. Σόνια Ευθυμιάδου-Παπασταύρου.

Η εκδήλωση γίνεται προς τιμήν των Ευεργετών του Δημοτικού Σχολείου Μαυροχωρίου, αλλά και των Ευεργετών των ιερών ναών και γενικότερα του χωριού μας.

Σας περιμένουμε όλους, γιατί το θέμα μάς αφορά όλους.

 Ο Διευθυντής του Σχολείου        Ο ιερέας Μαυροχωρίου                                                                                                                      
  Νικόλαος Παπασταύρος            π. Ηλίας Σαμαράς                                                                                         

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Λειτουργία σχολικών μονάδων Δήμου Νεστορίου


Όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Νεστορίου, αύριο Τετάρτη 29 Γενάρη, θα ανοίξουν 9:15, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέφει στα σχολεία esos.gr
Στα σχολεία όλης της χώρας από τις 27 Ιανουαρίου ως τις 10 Απριλίου επιστρέφει το Ε.Υ.ΖΗ.Ν., το πρωτοποριακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από 1) την αξιολόγηση της ανάπτυξής τους και των συνηθειών διατροφής και άσκησης και 2) την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.
Κατά το πρώτο έτος υλοποίησής του (σχολικό έτος 2012-13), το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη και στη συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας, με τη συμμετοχή συνολικά 359.262 μαθητών από 4.451 σχολεία της χώρας.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τα σχολεία της Δευυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δείτε εδώ για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Για το σχολικό έτος 2013-14 έχουν σχεδιαστεί οι ακόλουθες δράσεις:
•    Αξιολόγηση και καταγραφή του ρυθμού ανάπτυξης, των συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας και του επιπέδου της φυσικής κατάστασης των μαθητών, στα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους μαθητές, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση δεν θα ήταν εφικτή λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών. Η διαδικασία γίνεται στα σχολεία χωρίς την εμπλοκή τρίτων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την ανωνυμία για κάθε μαθητή που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.
•    Μέσα από τον ιστότοπο του Προγράμματος (http://eyzin.minedu.gov.gr/), παροχή χρήσιμων και επίκαιρων συμβουλών για θέματα που αφορούν τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των μαθητών, καθώς και υποστηρικτικό υλικό για την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο.
•    Επιμορφωτικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα μέσω Διαδικτύου (e-learning) σε ζητήματα υγείας, διατροφής και σωματικής δραστηριότητας, με σύγχρονες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, τα οποία θα είναι σύντομα διαθέσιμα.
•    Δυνατότητα στα σχολεία να παρακολουθήσουν στο χώρο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ειδικά σχεδιασμένες ενημερωτικές δράσεις από τους συνεργάτες του προγράμματος.
Η Επιστημονική Ομάδα υποστήριξης του Ε.Υ.ΖΗ.Ν. παραμένει στη διάθεση των εκπαιδευτικών για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Πρόγραμμα και τις δράσεις του.
Για πληροφορίες:
Ιστότοπος: http://eyzin.minedu.gov.gr/
Ε-mail: info@eyzhn.edu.gr
ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Ε. ΕΞΕΔΩΣΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ!

Πόσα μέλη έχει τέλος πάντων αυτή ένωση;  πότε και πώς προέκυψε;


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ                                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ                                      ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κομοτηνής  14                                     Αθήνα, 25 -01-2014
11526  Αθήνα                                                                           Αρ. Πρωτ.: 2
ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος    6939415171
              Μακεδών Νικόλαος            6972093097
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ                     ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. με αφορμή την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με          Αρ. Πρωτ. 190089/Γ1/10-12-2013, που αφορά στην Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας κατά το σχολικό έτος  2013-2014, και λαμβάνοντας υπόψη:
α. τη μη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης,
β. το   συγκρουσιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχολικές μονάδες,
γ. το ξεπερασμένο και ασαφές πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων το οποίο, ειδικά στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, δεν επιτρέπει ούτε καν τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και των ομάδων εργασίας εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών,
δ. τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης μέσω του Π.Δ. 152/2013 με την εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού, η οποία αλλοιώνει τον πραγματικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης, επιτείνει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα συνεργασίας στις Σχολικές Μονάδες, ενώ θα μπορούσε, ως αυτόνομο μοντέλο, να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και βελτίωση των Σχολικών Μονάδων με βάση τις δικές τους δυνάμεις,
θεωρεί προβληματική την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου και ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙΘ. την απόσυρσή  της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υπενθυμίζει  ότι με την με Αρ. Πρωτ.  12/22-11-2013 ανακοίνωσή του, έκρινε συνολικά το ΠΔ 152/2013 για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως αντιεπιστημονικό, και επαναφέρει την πρότασή του για έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση, μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, με στόχους:
1ον. Τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου και σαφούς πλαισίου λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας θα είναι καθορισμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε να οδηγηθούμε σε πιο ποιοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και σε αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, και
2ον. Τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού θα εντάσσεται στη συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, θα έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και θα αποβλέπει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου μέσω της ανάληψης βελτιωτικών δράσεων τόσο από τη σχολική μονάδα όσο και από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, μακριά από κατηγοριοποιήσεις, ποσοστώσεις και ανταγωνισμούς και μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.


                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας


Γεώργιος Ανδριάς                 Νικόλαος  Μακεδών

Συμ. Κεδίκογλου: Σκέψη η παράταση της σχολικής χρονιάς και πιθανόν να γίνει απόφαση

Με τέτοια ατράνταχτα, ακλόνητα και αδιάσειστα επιχειρήματα μας πείσατε! Τώρα, όλοι μαζί, ας αναφωνήσουμε: ΖΗΤΩ!!!!

Σήμερα, Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, ο υφυπουργός Παιδείας, Συμεών Κεδίκογλου μίλησε στους Μπάμπη Παπαπαναγιώτου και Άρη Ραβανό για το ενδεχόμενο παράτασης του σχολικού έτους. 

«Όπως ξέρετε, ο κ. Αρβανιτόπουλος, σε μια συνέντευξή του, ανακοίνωσε το σχεδιασμό και τη σκέψη για παράταση του σχολικού έτους. Αυτή δεν είναι μια απόφαση, αλλά μία σκέψη, που πολύ πιθανόν να γίνει απόφαση, διότι έχουμε τα εξής δεδομένα: πρώτον, εφέτος έχουμε τις εκλογές (σ.σ.: ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές). Το να πήγαιναν οι πανελλαδικές πριν τις εκλογές, θα σήμαινε ότι θα είναι πολύ μικρότερο το διδακτικό έτος. Το να πήγαιναν μετά, θα σήμαινε ότι θα πηγαίναμε αργά και θα πιάναμε και τον Ιούλιο. Να ξέρετε ότι κάθε μέρα που μπαίνουμε μέσα στον Ιούλιο με πανελλήνιες, στοιχίζει 1,5 εκατ. ευρώ. Άρα, θα έπρεπε να βρούμε καμιά δεκαριά εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό. Όμως, προφανώς δεν είναι αυτό η αιτία για να αλλάξουμε κάτι στο διηνεκές. Θα ήταν μια άλλη ανάγκη που θα υπαγόρευε τα πράγματα. Και πράγματι, στη σημερινή εποχή που πρέπει να εμβαθύνουν περισσότερο τα παιδιά και να κάνουν μεγαλύτερη ύλη, έχουμε παράπονα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ότι δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν την ύλη. Άρα, γι’ αυτούς τους λόγους, δεν θα έβλεπα ως παράλογο να ζητήσουμε μια παράταση του σχολικού έτους, είτε μια εβδομάδα μέσα στο καλοκαίρι είτε μια εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία το φθινόπωρο και πρέπει να το εξετάσουμε.»
ΒΗΜΑ FM 99,5

Όχι σε «λύση» Βερολίνου... Του Νίκου ΧατζηνικολάουΜπορεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να θεωρούν στην πλειονότητά τους άκρως ενδιαφέρουσες τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των τελευταίων εβδομάδων για τα σκάνδαλα των εξοπλισμών και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μπορεί ακόμη να θεωρούν «καυτό» το ρεπορτάζ της απόδρασης Ξηρού και των εσωτερικών αντιθέσεων στους κόλπους της «17Ν», αλλά για την ελληνική κοινωνία το μεγάλο εθνικό θέμα εξακολουθεί να είναι η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο και η επιστροφή της στην ανάπτυξη. Οι πολίτες δεν αποπροσανατολίζονται πλέον εύκολα, με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή με μικροπολιτικούς ελιγμούς, όπως στο παρελθόν. Γνωρίζουν ότι το βλέμμα και η σκέψη τους πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένα στο μέλλον των ίδιων και των παιδιών τους και σε όσα θα κρίνουν τη διαμόρφωσή του. Και αυτό γιατί το παρόν της ελληνικής οικογένειας είναι κυριολεκτικά εφιαλτικό. Τα νοικοκυριά βιώνουν σήμερα μια πρωτόγνωρη όσο και άγρια κατάσταση απόλυτης οικονομικής ασφυξίας, αλλά και τεράστιας αγωνίας για την επιβίωσή τους και για την επόμενη μέρα.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πρόσφατης έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ είναι εξόχως αποκαλυπτικά. Το 40,2% των νοικοκυριών, δηλαδή 1,4 εκατ. άνθρωποι, έχουν στην οικογένειά τους τουλάχιστον έναν άνεργο. Από αυτούς, μόλις το 9,8%, περίπου 200.000 συμπολίτες μας, λαμβάνουν επίδομα. Παράλληλα, εννέα στα δέκα νοικοκυριά (94,6%) έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους μετά το ξέσπασμα της κρίσης, σε ποσοστό που κατά μέσο όρο φθάνει το 40%! Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα στα τρία νοικοκυριά (34,8%) καθυστερεί την αποπληρωμή οφειλών του προς δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ και τράπεζες, αλλά και ότι το 44,3% του πληθυσμού χρωστάει στις τράπεζες. Μάλιστα, ένα στα δέκα νοικοκυριά υποχρεώθηκε να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία. Και βέβαια η εικόνα αυτή θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο το αμέσως επόμενο διάστημα με την εφαρμογή των πρόσφατων νόμων για τη φορολόγηση ακινήτων, τις κατασχέσεις καταθέσεων και τη μερική άρση της μέχρι πρότινος υπάρχουσας προστασίας από τους πλειστηριασμούς.

ΤΟ ΠΛΕΟΝ απαισιόδοξο στοιχείο, όμως, είναι πως το 41,7% των νοικοκυριών εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να καλύψει βασικές υποχρεώσεις για το επόμενο έτος, ενώ το 44% πιστεύει πως δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στα φορολογικά βάρη. Οσο για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, που υπερβαίνουν συνολικά το ένα εκατομμύριο, ένας στους τρεις εκφράζει τον φόβο πως μπορεί να χάσει το σπίτι του στο μέλλον. Τέλος, οι περικοπές των οικογενειακών προϋπολογισμών στην κατανάλωση, λόγω της ραγδαίας συρρίκνωσης των εισοδημάτων, είναι δραματικές. Το 63,7% των νοικοκυριών έχει περικόψει τις δαπάνες ειδών διατροφής, το 75% μείωσε τα έξοδα θέρμανσης και μετακινήσεων, το 90,3% «κούρεψε» τις δαπάνες ένδυσης - υπόδησης και περίπου το 90% περιόρισε τις εξόδους για φαγητό, καφέ, ποτό ή για θέατρο και σινεμά. Παράλληλα, το 36,5% των πολιτών δηλώνει ότι αγοράζει σήμερα προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν...

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων, η φτώχεια και η ανεργία, έχουν οξυνθεί πλέον σε τέτοιο βαθμό ώστε να απειλούν ευθέως την κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Τα μεγάλα λόγια και οι βαρύγδουπες υποσχέσεις δεν πείθουν πια κανέναν. Οι πολίτες αμφισβητούν τους πάντες και τα πάντα. Και απαιτούν ριζικές λύσεις και άμεσα αποτελέσματα. Η λιτότητα δοκιμάστηκε και απέτυχε. Οι συνταγές της τρόικας και των μνημονίων έφεραν μόνο μιζέρια και εξαθλίωση. Μόνο δυστυχία. Και τέσσερα χρόνια μετά, το χρέος της χώρας μας καλπάζει, παρά τον Αρμαγεδδώνα που σάρωσε τα λαϊκά εισοδήματα και κατέκαψε ό,τι υπήρχε ακόμη ζωντανό στην ελληνική οικονομία.

ΕΙΝΑΙ, ΛΟΙΠΟΝ, η ύστατη ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Η τρόικα πρέπει επιτέλους να φύγει. Το μνημόνιο πρέπει να τελειώσει. Οχι ψευδεπίγραφα, όχι μετονομαζόμενο για να παραπλανηθούν γι’ άλλη μια φορά οι ψηφοφόροι και να εγκλωβιστούν σε επιλογές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν οικτρά. Πρέπει πραγματικά να γυρίσουμε σελίδα. Να απαιτήσουμε οριστική και μόνιμη λύση για το θέμα του χρέους: γενναίο «κούρεμα»! Οχι μεσοβέζικες λύσεις σαν αυτές που θέλει να μας επιβάλει το Βερολίνο για να μετατρέψει τη χώρα μας σε μόνιμη αποικία χρέους. Η οικονομία μας χρειάζεται οξυγόνο, χρειάζεται ανάσες. Η κοινωνία πρέπει να αποσυμπιεστεί. Και η Ευρώπη οφείλει να μας δώσει την ευκαιρία να ξανασταθούμε στα πόδια μας, ενισχύοντας οικονομικά την προσπάθεια μιας νέας αναπτυξιακής πορείας. Το έκανε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την ηττημένη τότε Γερμανία. Στοιχίζει πολύ λιγότερο σήμερα για τη μικρή Ελλάδα. Και της το χρωστούν... Αρκεί η εγχώρια πολιτική τάξη να σκεφθεί εθνικά, να συνεννοηθεί, να εμφανιστεί ενωμένη και με σχέδιο πραγματικής επανίδρυσης του ελληνικού κράτους απέναντι στους δανειστές και να το απαιτήσει. Η ευθύνη είναι στους ώμους των ταγών μας. Και η Ιστορία θα είναι αμείλικτη...

Πηγή: RAMNOUSIA

Πρόσληψη δεκαεννέα (19) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και είκοσι τριών (23) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και είκοσι τριών (23) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου,στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 2» και «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 28-1-2014 έως και την Πέμπτη 30-1-2014. Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και υπογραφής σχετικής σύμβασης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς προσλήφθηκε η συνάδελφος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΩ ΠΕ60.50 για παράλληλη στήριξη στο Νηπιαγωγείο Πολυκάρπης
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τα ονόματα των αναπληρωτών Δασκάλων πατήστε εδώ.
Για τα ονόματα των αναπληρωτών Νηπιαγωγών πατήστε εδώ

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Σε μεγάλες και βαθιές τομές προχωρά ο Υπουργός Παιδείας!

Αξιότιμε, κ. πρωθυπουργέ, όλα αυτά αναφέρονται στο πρόγραμμα της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την Παιδεία;


Στην επιμήκυνση του σχολικού έτους θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με δήλωση του Κ. Αρβανιτόπουλου σήμερα Κυριακή 26/1, στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.


Στην ερώτηση “προτίθεστε να αλλάξετε και τη διάρκεια του σχολικού έτους;” ο υπουργός Παιδείας απαντά “πιστεύω ότι περισσεύουν οι αργίες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν περισσότερα και καλύτερα. Γι’ αυτό χρειάζεται πέραν της εμβάθυνσης του μαθήματος η επιμήκυνση του σχολικού έτους. Τα δημοτικά μας κάνουν μάθημα 170 ημέρες και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια 150. Άλλωστε, ιδιαίτερα στο Λύκειο περισσότερες ημέρες στο σχολείο σημαίνει λιγότερες ώρες στο φροντιστήριο.”
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στο πλαίσιο που θέτει ο υπουργός Παιδείας μελετάται η έναρξη του σχολικού έτους στις 5 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στα σχολεία στις 7 Ιανουαρίου (και όχι στις 8) και την Τετάρτη του Πάσχα αντί τη Δευτέρα του Θωμά.
Τι απαντά στην ερώτηση για την αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Θα προχωρήσει; 
Θεσμοθετήσαμε έπειτα από 30 χρόνια την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και του εκπαιδευτικού έργου. Όχι μόνο θα προχωρήσει, αλλά και θα επιταχυνθεί. Οι αντιδράσεις είναι το κύκνειο άσμα μίας συντεχνίας και όχι της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που την επιζητούν.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα


«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

  Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας

«ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ»

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα


      Το «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ο «ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» πρόκειται να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος του Προγράμματος για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τίτλο «Κριτικός Γραμματισμός στο Νέο Σχολείο, 2ος κύκλος», που θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο ως τον Μάιο του 2014.
Στο πρόγραμμα του 2ου κύκλου συμπεριλαμβάνονται τέσσερις κεντρικές εισηγήσεις, δώδεκα εργαστήρια (από τρία για νηπιαγωγούς, δασκάλους, φιλολόγους, καθηγητές άλλων ειδικοτήτων) και διδακτικές εφαρμογές, που θα αντιστοιχούν συνολικά σε επιμόρφωση 58 ωρών. Οι εισηγήσεις θα είναι ανοιχτές για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να παρακολουθεί επιλεκτικά όποια θεματική τον ενδιαφέρει για την επιστημονική και προσωπική του εξέλιξη, ενώ η συμμετοχή στα εργαστήρια αφορά μόνο τους εγγεγραμμένους. Ωστόσο, η δυνατότητα πιστοποίησης από το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει μόνο τους εκπαιδευτικούς και για την λήψη βεβαίωσης συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα απαιτείται η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις με συστηματική συμμετοχή στις εισηγήσεις, τα εργαστήρια και την πρακτική εφαρμογή (σχεδιασμό ή/και υλοποίηση).

Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν και η εγγραφή στον Όμιλο είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Προτεραιότητα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα που υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά θα δοθεί σε όσους παρακολούθησαν την προηγούμενη χρονιά τον πρώτο κύκλο.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη, ώρα 18:00–21:00 μμ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ΦΑΙΔΩΝ και η έναρξη θα πραγματοποιηθεί μετά από νέα ανακοίνωση του προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους (όνομα, ειδικότητα, συμμετοχή στον 1ο κύκλο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mousiou.olga@gmai.com, ή στο τηλέφωνο 2385054587, κ. Ανατολή Κιζιρίδου, μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2014.  

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Η ΔΟΕ καταγγέλλει το Διευθυντή Εκπαίδευσης ΓρεβενώνΑρ. Πρωτ:571                            Αθήνα 23/1/2014

                                                              Προς

                                   1. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

                                    2. Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Καταγγελία ενεργειών Διευθυντή Εκπαίδευσης Γρεβενών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης Γρεβενών, να συμπτύξει τα τμήματα του νηπιαγωγείου με αποτέλεσμα 36 νήπια να βρίσκονται σε ένα τμήμα (!!!) και να υποχρεώσει τις συναδέλφους νηπιαγωγούς σε επιμήκυνση του διδακτικού τους ωραρίου, από 8 μέχρι 2μμ και από 10 ως 4μμ εναλλάξ, επικαλούμενος έκτακτη κατάσταση που δημιούργησε η απουσία συναδέλφου.

Οι νηπιαγωγοί του 9ου Νηπιαγωγείου Γρεβενών εξαναγκάζονται εδώ και αρκετό καιρό να διδάσκουν σε τμήμα 36 παιδιών, γεγονός παράνομο, αφού παραβιάζει σαφέστατα την ισχύουσα νομοθεσία και παιδαγωγικά απαράδεκτο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί το Διευθυντή εκπαίδευσης, να μεριμνήσει, όπως οφείλει, για την άμεση κάλυψη του κενού με νηπιαγωγό ώστε να σταματήσει το παιδαγωγικά απαράδεκτο και παράνομο γεγονός της λειτουργίας τμήματος νηπιαγωγείου με 36 μαθητές και οι συνάδελφοι να εργάζονται κανονικά στο ωράριό τους. Τα τμήματα θα πρέπει να λειτουργούν ως έχουν χωριστεί εξαρχής, με τον αριθμό των νηπίων που προβλέπεται από το νόμο χωρίς καμιά σύμπτυξη έστω και για λίγες ώρες.

Η συνύπαρξη 36 νηπίων σε μια αίθουσα υπό την επιτήρηση μιας νηπιαγωγού πέρα από το ότι είναι παράνομη και αντιπαιδαγωγική ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των νηπίων. Μοναδικός υπεύθυνος στην περίπτωση που θα συμβεί οτιδήποτε θα είναι ο ίδιος ο Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Από τη Δ.Ο.Ε.

Η αντιπαράθεση Ομοσπονδιών Εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβούλων για την αυτοαξιολόγηση

Όταν έχεις ομοσπονδία και δημιουργούνται ενώσεις και διάφορα σωματεία γύρω από την ομοσπονδία, είναι επόμενο να αρχίζει και η "φαγωμάρα"      

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η ΠΕΣΣ έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί δημοσίως για το πώς αντιλαμβάνεται την αξιολόγηση και έχει υπογραμμίσει τους διακριτούς ρόλους των Ομοσπονδιών των Εκπαιδευτικών και των στελεχών της Εκπαίδευσης, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν είναι αντιπαραθετικοί.
Δυστυχώς όμως μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και οι Εκπαιδευτικοί, η αντιμετώπιση της κατάστασης  με απειλές διαγραφών από την ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ δεν δίνει λύσεις.  Πρακτικές απειλών που όταν απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς, δικαίως καταδικάζονται από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, παρατηρείται το φαινόμενο να υιοθετούνται από τις ίδιες ομοσπονδίες ενάντια σε  εκπαιδευτικούς-στελέχη.
Ειδικότερα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις δημιουργούν τα ακόλουθα ερωτηματικά:
•    Ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο διαχωρισμός των εμπλεκομένων στις σχετικές διαδικασίες στελεχών, αφού η ΟΛΜΕ εξαιρεί από τα στελέχη τους/τις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και εξ αντικειμένου τους Περιφερειακούς Διευθυντές και Διευθυντές Διευθύνσεων, οι οποίοι όπως είναι γνωστό δεν πραγματοποιούν σεμινάρια;
•    Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η πρόσφατη απόφαση διαγραφής της συνάδελφου Σχολικής Συμβούλου από το Σύλλογο Α΄θμιας Εκπαίδευσης Χίου (ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα περιστατικά) για την ενημέρωση συνάδελφων Εκπαιδευτικών, αφού όπως είναι γνωστό η ευθύνη της εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης αφορά στους/στις Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων και το έργο των Σχολικών Συμβούλων είναι ενημερωτικό και υποβοηθητικό για όσους εμπλακούν σ ’αυτή;
•    Το επόμενο στάδιο θα είναι η διαγραφή όλων των στελεχών – Διευθυντών/ντριών των Σχολικών Μονάδων οι οποίοι/ες εμπλέκονται σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης;

Οι αποφάσεις των Ομοσπονδιών είναι σεβαστές, όταν είναι δίκαιες, αντικειμενικές, αμερόληπτες, ανοίγουν δρόμους, οδηγούν σε αποτελέσματα και υπηρετούν την ενότητα των εκπαιδευτικών.
Οι λογικές κοινωνικού αυτοματισμού όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τις γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων, αλλά αντίθετα τις ισχυροποιούν προσθέτοντας νέα προβλήματα με τη δημιουργία ατελέσφορων εντάσεων και διαλυτικών φαινομένων εντός του σώματος των Εκπαιδευτικών.
Οι Εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να λέμε όχι σε οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης. Δεν το χρειαζόμαστε άλλωστε γιατί είμαστε σίγουροι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι πολύ παραπάνω από επαρκής.
Φυσικά, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη υποστηρίξει, μιλάμε για μια αξιολόγηση μη τιμωρητική, μακριά από ποσοστώσεις και διαθεσιμότητες, συνδεδεμένη με την επιμόρφωση, μη αναδρομικού χαρακτήρα, που δεν στοχεύει στην απόδοση ευθυνών, αλλά στη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Η ΠΕΣΣ στηρίζει όλους τους συναδέλφους Σχολικούς Συμβούλους στο δύσκολο έργο τους και απευθυνόμενη προς τις Ομοσπονδίες σημειώνει ότι:
Τα θέματα που απασχολούν κατά καιρούς την Εκπαίδευση λύνονται με διάλογο, σχεδιασμό, υπομονή, επιμονή, συμμαχίες και όχι με απειλές και διαγραφές εντυπωσιασμού που αποπροσανατολίζουν, στοχοποιώντας στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ η μετατόπιση των προβλημάτων εντός του Εκπαιδευτικού σώματος καταστρέφει τους αναγκαίους συνεκτικούς δεσμούς και αθωώνει τους δημιουργούς των προβλημάτων.
                                 Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                    ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ         ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Ο ευτυχούλης

Αν δεν ξέρατε τι είναι η ευτυχία ή τη διαδρομή για να την κατακτήσετε, ο εκ των επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ και κύριος εκπρόσωπός του περί των οικονομικών, Γιώργος Σταθάκης, το αποκάλυψε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη «Στο Κόκκινο». Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, λοιπόν, και προφανώς για ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ, «η ευτυχία περνάει μέσα από το ευρώ». Είμαι ευτυχούλης γυρίζω από το ευρώπουλο.


Όσοι δεν ακούσατε τη συγκεκριμένη συνέντευξη μπορείτε να την ακούσετε εδώ και ακούστε προσεκτικά τι λέει ο εκπρόσωπος της οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά μετά το έβδομο λεπτό.


Δεν είναι μόνο ότι «υπό τις παρούσες συγκυρίες» δεν υπάρχει άλλο νόμισμα που φέρνει την ευτυχία, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, αλλά είναι και «οπορτουνιστικό» να κρίνεις το ευρώ από μόνο του δίχως τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Λες και όταν μιλάμε για το ευρώ, αναφερόμαστε σ’ ένα κομμάτι μέταλλο ή σ’ ένα χαρτονόμισμα και όχι σε όλο αυτό το «σύστημα ευρώ» που στήθηκε από τις ισχυρές οικονομίες – δηλαδή τη Γερμανία – και τις κυρίαρχες ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο σύστημα παρεμπιπτόντως θα πρέπει να το αποδεχθείς πλήρως για να παραμείνεις στην ευτυχία του ευρώ.

Άλλωστε, όπως θα ακούσετε τον κ. Σταθάκη να λέει «υπάρχουν χώρες που δεν είναι στην ευρωζώνη αλλά είναι σε Μνημόνιο, ακόμη και χώρες που δεν είναι στην Ε.Ε. και για να δανειστούν μπαίνουν σε Μνημόνιο». Άρα; Άρα δε φταίει το ευρώ! Το μόνο που δεν είπε, τουλάχιστον ακόμη, ο κ. Σταθάκης και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι το Μνημόνιο είναι ευλογία. Όμως ποτέ δεν ξέρεις με τον ΣΥΡΙΖΑ…

Αυτά τα λέει ο κ. Σταθάκης μετά το έβδομο λεπτό της συνέντευξής του. Πριν από αυτό, εξηγεί κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ότι το «απεχθές χρέος» της Ελλάδας είναι μόνο 5% και ότι όλο το υπόλοιπο 95% είναι «παραδοσιακό» που θα πρέπει να αποπληρωθεί. Επειδή όμως ο κ. Σταθάκης αναγνωρίζει – πάλι καλά – ότι αυτό το χρέος είναι μη βιώσιμο προτείνει να βρεθούν μέθοδοι ελάφρυνσής του, όπως για παράδειγμα να μην πληρώνονται τοκοχρεολύσια ώσπου να επιστρέψει η χώρα σε ρυθμό ανάπτυξης.

Μα και ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι αν επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής του χρέους σε συνδυασμό με μείωση επιτοκίων τότε κι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνσή του. Δεν είναι άραγε και αυτή μία «μέθοδος ελάφρυνσης του χρέους»; Είναι τόσο κοντά οι διάφορες προτάσεις ελάφρυνσης του χρέους που τελικά μόνο διαφορετικές δεν είναι. Δε θα τα χαλάσουμε τώρα στις λεπτομέρειες.

Απομένει βέβαια το ερώτημα πώς κατέληξε ο κ. Σταθάκης στο συμπέρασμα ότι μόνο το 5% του χρέους είναι απεχθές. Θεωρώ όμως ότι και αυτό είναι μία λεπτομέρεια. Τόσο θέλει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξεχαστούν τα περί «μονομερών διαγραφών και κινήσεων». Άλλωστε τώρα που βρήκαμε το δρόμο για την ευτυχία, ίσως και για την εξουσία, δεν είναι καιρός για… οπορτουνισμούς. Κύριοι να είμαστε πάνω απ’ όλα.

Απλώς έχω μια απορία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι η ευτυχία περνάει μέσα από το ευρώ κι ότι το χρέος πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να αποπληρωθεί, τότε σε τι διαφέρει από τη σημερινή κυβέρνηση; Στο 5% του επαχθούς; Σιγά! Όλο και θα βρει κάποιες χώρες ο κ. Σταθάκης που κατάπιαν το επαχθές χρέος τους ώστε να μη διαταραχθεί η ανάπτυξη.

Αν, λοιπόν, όλα μέλι – γάλα και με το ευρώ και με το χρέος δεν καταλαβαίνω γιατί να εμπιστευτεί κάποιος τον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του θέματος και όχι τους γνήσιους φιλελεύθερους που είναι και έμπειροι σε αυτά; Κι όταν λέω «έμπειρους», δεν εννοώ φυσικά τη ΝΔ, αλλά τη «Δράση». Και δεν είναι αστείο, αλλά έτσι όπως το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο η «Δράση» θα είναι ριζοσπαστικότερη στις προτάσεις της.

Καρτέσιος
Πηγή: Ο ευτυχούλης - RAMNOUSIA

Στο τέλος Ιανουαρίου οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για την Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ

  
esos.gr
Γίνεται γνωστό στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση, ότι η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ προγραμματίζεται για το διάστημα τέλος Ιανουαρίου – μέσα Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2014, θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.
Μέχρι τώρα, σε προηγούμενες επιμορφωτικές περιόδους Β’ επιπέδου ΤΠΕ, έχουν συμμετάσχει περίπου 20.000 εκπαιδευτικοί.
Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με έμφαση στο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου και των περιβαλλόντων γενικής χρήσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, η αποδοτική χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, καθώς και η εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη.
Αξίζει να σημειωθεί, ως καινοτομικό και ουσιαστικό στοιχείο της επιμόρφωσης, ότι τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή, φτάνουν πολύ γρήγορα και με μαζικό τρόπο στους μαθητές, καθώς όλοι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, μετά την παρακολούθηση των μισών περίπου ωρών του προγράμματος, υλοποιούν κάθε εβδομάδα, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με χρήση ΤΠΕ στην τάξη με τους μαθητές τους («εφαρμογή στην τάξη», αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος), στη βάση σεναρίων που θα προετοιμάζουν σε ειδικές υποστηρικτικές συναντήσεις, με «μέντορα» τον επιμορφωτή τους.
Στα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου ΤΠΕ της περιόδου αυτής, που υλοποιούνται σε πανελλαδική κλίμακα με το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης (δια ζώσης επιμορφωτικές συνεδρίες, εκτός σχολικού ωραρίου, σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης), μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 (φιλόλογοι), ΠΕ03 (Μαθηματικοί), ΠΕ04 (Φυσικές Επιστήμες), ΠΕ19-20 (Πληροφορικής), ΠΕ70 (Δάσκαλοι) και ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), καθώς και «συναφείς κλάδοι»,  με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποιηθεί στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α' επίπεδο).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται συχνά την «Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται εκεί, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τα θέματα της επιμόρφωσης, όπως οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, κλπ., καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των προγραμμάτων.