ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών

Αιτήσεις υποψηφιότητας, έως τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς».

Συνημμένα: Ω9ΖΝ4653ΠΣ-67Σ.pdf 

Υποβολή αιτήσεων για αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς

Υποβολή δηλώσεων έως την Παρασκευή 1η του Σεπτέμβρη και ώρα 14:00!


dipe.kas.sch.gr
ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήσεων απόσπασης–Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ- Τροποποίηση δηλώσεων προσωρινής τοποθέτησης/συμπλήρωσης ωραρίου/απόσπασης (B΄ΦΑΣΗ)»

Συνημμένα:

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου, συνεδριάζει το ΚΥΣΠΕ


Παληγιάννης Βασίλειος            Αθήνα, 30/8/2017
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 
Τηλ. 6974750409 
Fax: 2103442287 
e-mail: paligiannis@hotmail.gr  

Σχετικά με την αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ σας ενημερώνω πως το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη με αποκλειστικό θέμα τη διόρθωση λαθών (ανακλήσεις, διορθώσεις) που αφορούν τις αποσπάσεις Β΄ φάσης. 
Κατά συνέπεια δε θα συζητηθούν ενστάσεις, τροποποιήσεις, επανεξετάσεις, νέες αιτήσεις αποσπάσεων. 
Όλα τα παραπάνω θα συζητηθούν σε συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ που θα γίνει πιθανόν το Β’ δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου
Το σύστημα παραμένει ανοιχτό για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων. 
Πάντα στη διάθεσή σας 
Παληγιάννης Βασίλειος

Αιτήσεις για την Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς έως την 5η Σεπτεμβρίου 2017


Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 18

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α') με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/02.09.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
2. την υπ΄ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 (ΦΕΚ 1405/τ.Β΄/25.4.2017) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
3. την υπ΄ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.5.2017 Εγκύκλιο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.70411/Δ2/28.4.2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο).
4. την υπ’ αριθμ.89686/Δ2/29.5.2017 Υ.Α. «Ίδρυση Μουσικών Γυμνασίων» (ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15.6.2017),
5. την υπ’ αριθμ. Φ11.1/4328/22.8.2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς «Ορισμός προσωρινής αναπληρώτριας διευθύντριας για την κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς »,
6. το υπ΄αριθμ. Φ 11.1/4339/23.08.2017 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς «Έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς»,
7. την υπ’ αριθμ. 30/25.08.2017/Θ1 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»,
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς. Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου, παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς θα είναι ο Ταμπουράς.

Γαβρόγλου: Δεν μιλήσαμε ποτέ για κατάργηση των Πανελλαδικών


«Δεν μιλήσαμε ποτέ για κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά για κατάργηση των εξετάσεων, έτσι όπως αυτές έχουν καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών», λέει ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, την ώρα που έχει ξεσπάσει νέα αντιπαράθεσημετά την παρουσίαση των προτάσεων του υπουργείου για τις αλλαγές στο Λύκειο και τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο κ. Γαβρόγλου υπογραμμίζει ότι «το διαγώνισμα του 1ου τετραμήνου, τον Ιανουάριο, έχει ως βασικό στόχο να αποδραματοποιήσει τις τελικές εξετάσεις του Ιουνίου και ναμειώσει το άγχος που προκαλεί η ιδέα ότι τα πάντα κρίνονται από μία τρίωρη εξέταση. Επιπλέον λειτουργεί σαν «μπόνους» εφόσον η απόδοση του Γενάρη βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου».«Με τον τρόπο όμως που έχουν εξελιχθεί οι Πανελλαδικές, αποτελούν μέρος του προβλήματος. Αρκεί να σκεφτείτε ότι κάθε φουρνιά υποψηφίων κοστίζει στις οικογένειες 2 δις ευρώ, ενώ ένας κερδοσκοπικός θεσμός έχει γίνει μέρος του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Μπορεί ως σύστημα να είναι όντως αδιάβλητο, αλλά όσο αδιάβλητο είναι τόσο λιγότερο αξιόπιστο είναι σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα».
Ο υπουργός καταγράφει μάλιστα ένα προς ένα τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του συστήματος των Πανελληνίων: «Μόλις ένα 25% των υποψηφίων σπουδάζει στις τρεις – τέσσερις πρώτες επιλογές του, ενώ ακόμη και αν καταφέρνουν να μπουν σε υψηλόβαθμες σχολές, ως φοιτητές, αποτυγχάνουν παταγωδώς στις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου, που ως γνωστόν αποτελεί συνέχεια της ύλης του Λυκείου.
Παράλληλα, το υπάρχον σύστημα, έχει καταστρέψει τη Γ’ Λυκείου, με τη συναίνεση ολόκληρης της κοινωνίας. Μετά τον Μάιο ξεκινά το παζάρι των απουσιών, ένα απαράδεκτο φαινόμενο τόσο ηθικά όσο και εκπαιδευτικά. Ακόμη, αναπαράγεται και ένα κοινωνικό πρόβλημα, παιδιά 16 και 17 ετών, ξυπνάνε μέσα στο άγχος, σέρνονται στο σχολείο, ύστερα τρέχουν στα φροντιστήρια, δεν έχουν χρόνο να κάνουν τίποτα και ακόμη και τα Σαββατοκύριακά τους είναι κλεισμένα με μαθήματα και δραστηριότητες. Δεν είναι σωστό να τους επιβάλλουμε έναν τέτοιο τρόπο ζωής. Αυτό πρέπει να αλλάξει».
Ερωτηθείς αν η θέσπιση διπλών εξετάσεων θα ενισχύσει περαιτέρω την παραπαιδεία, ο υπουργός απαντά: «Τα πρώτα χρόνια ίσως παρατηρηθεί αύξηση της παρακολούθησης μαθημάτων στα φροντιστήρια, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα μακροχρόνιο σχέδιο που απαιτεί τη συναίνεση και την υποστήριξη της κοινωνίας».
cnn.gr


Κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα “παιχνίδια” του υπουργείου Παιδείας με τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στο Twitter:

«Από την κατάργηση των πανελληνίων στις διπλές εξετάσεις... Αξιολόγηση παντού απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής».
Υπενθυμίζεται πως χθες, μιλώντας στους τομεάρχες του κόμματος, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δήθεν» κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. 
Όπως τόνισε, οι μαθητές και οι γονείς «παρακολουθούν άφωνοι μία άσχετη κυβέρνηση να παίζει επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες της νέας γενιάς», κατηγορώντας την κυβέρνηση πως προτείνει ένα σχέδιο που, σε πρώτη ανάγνωση, εντείνει την κόπωση και την αγωνία των παιδιών και αυξάνει, αντί να μειώνει, την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Ενημέρωση από Νίκο Φασφαλή για τη Β΄φάση αποσπάσεων

Τρέχουμε για να προλάβουμε τον Αγιασμό!
Συνάδελφε, αγαπητέ, Νικόλαε, ποιες διαδικασίες προχωρούν έγκαιρα; Προφανώς  αστειεύεσαι! Μεθαύριο Παρασκευή ανοίγουν οι σχολικές μονάδες και ακόμη δεν γνωρίζουν οι συνάδελφοι πού θα βρίσκονται, αφού τα ΠΥΣΠΕ ακόμη δεν έχουν τοποθετήσει υπεράριθμους, αποσπασμένους κ.λ.π. Εν τω μεταξύ, αν τα ΠΥΣΠΕ τηρήσουν τα νόμιμα στις προθεσμίες, οι υπηρεσιακές μεταβολές θα ολοκληρωθούν μετά τον αγιασμό!
Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης
Δάσκαλος

ΦΑΣΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΠΕ
ΤΗΛ.:6975303105
email:nfasfalis1@gmail.com
Ολοκληρώθηκαν, όπως γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου 2017 στο ΚΥΣΠΕ οι συνεδριάσεις που αφορούσαν τον δεύτερο κύκλο αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Φέτος, καταγράφεται στα θετικά ότι προχωρούν οι διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών έγκαιρα ώστε να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με τα λιγότερα προβλήματα.
Σε ότι αφορά όμως αυτή καθ’ αυτή τη διαδικασία, για άλλη μια φορά έγινε φανερό ότι η πολιτική ηγεσία συνεχίζει την τακτική της να περιορίζει συνεχώς τις θέσεις εκπαιδευτικών και να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα στην εκπαίδευση μέσω των εισηγήσεων «κόφτη» των διορισμένων Περιφερειακών Διευθυντών.
Για άλλη μια φορά δεν σεβάστηκε την γνώμη των Διευθυντών Εκπαίδευσης που γνωρίζουν πολύ καλύτερα την πραγματική εικόνα των Σχολείων και Νηπιαγωγείων της περιοχής τους.
Ως αιρετός εκπρόσωπος του κλάδου αρνήθηκα για άλλη μία φορά να νομιμοποιήσω την εισήγηση αυτή για τα κενά και πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις απόσπασης.
Επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι δεν είναι απλά αριθμοί, όπως το αντιλαμβάνεται η ψυχρή λογική του υπουργείου.
Θέλω, επίσης, να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι το ισχύον πλαίσιο που διέπει τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις δημιουργεί αδικίες και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Θα παλέψω προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι έτοιμος και οπλισμένος με τις θέσεις του κλάδου να συμβάλλω στην προσπάθεια αυτή.
Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω, δημόσια, τους υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εργάστηκαν αψηφώντας κόπο και ωράρια για να πετύχουμε το έγκαιρο των υπηρεσιακών μεταβολών.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, πιστός στις δεσμεύσεις μου και με βάση τις θέσεις του Κλάδου, θέλω να ξέρετε ότι με κάθε τρόπο Θα δώσω μάχη για αντικειμενικότητα, διαφάνεια και απάλειψη κάθε είδους αδικίας.
Κλείνοντας, θέλω να σας ενημερώσω ότι έχει ανοίξει το σύστημα για την κατάθεση ενστάσεων και αιτήσεων επαναξέτασης για να πραγματοποιηθεί άμεσα η γ’ φάση των αποσπάσεων.
Ευελπιστώ, επιτέλους, το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψην του τις θέσεις του κλάδου και τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση για να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις απόσπασης και να προχωρήσει στις 5 του Σεπτέμβρη η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Πάντα κοντά σας
Νίκος Φασφαλής

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς:Σε ποιες σχολικές μονάδες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες

Τρέχουμε για να προλάβουμε τον Αγιασμό!

Η προσφιλής τακτική της κυβέρνησης είναι να διευθετεί τα πάντα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καταργώντας νόμους και διατάξεις που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ευθυκρισία (π.χ. σμίκρυνση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων).
Διαπιστώθηκαν 21 υπεραριθμίες Δασκάλων και 10 Νηπιαγωγών. 


dipe.kas.sch.gr
Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 που ανήκουν οργανικά στα Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία στα οποία διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι, από την Τρίτη 29-8-2017 έως και την Πέμπτη 31-08-2017 και ώρα 11.00 π.μ, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καστοριάς επί της οδού Καραολή 10-2ος όροφος-Καστοριά είτε με τηλεομοιοτυπία (fax) στο 2467055275. Επισημαίνεται ότι την υπεύθυνη δήλωση θα την υποβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι.
Συνημμένα:

Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας - Β' Φάση αποσπάσεων


Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας - Β' Φάση αποσπάσεων
Μετά την ανακοίνωση της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.
Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Αντί κατάργησης, διπλές εξετάσεις


kathimerini.gr
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
Με διπλές εξετάσεις πανελλαδικού τύπου στην Γ΄ Λυκείου, το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά το ισχύον σύστημα των εξετάσεων για την εισαγωγή στα ΑΕΙ. Πρόκειται για σύστημα που, παρά τα όσα δηλώνει πως στοχεύει, θα εντείνει την αγωνία και την κόπωση των παιδιών, καθώς και την οικονομική αιμορραγία των οικογενειών, αφού η προετοιμασία στο φροντιστήριο θα πρέπει να γίνεται εντατικά και για τις εξετάσεις του Ιανουαρίου, υποχρεωτικά εκ των πραγμάτων και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καλοκαιριού. Παράλληλα, το προτεινόμενο σύστημα είναι πιο δαπανηρό από το ισχύον (π.χ. οργάνωση διπλών εξετάσεων και πλατφόρμας) και δύσκαμπτο (π.χ. κάθε μαθητής θα παίρνει άλλο βαθμό απολυτηρίου και άλλο βαθμό πρόσβασης για τα ΑΕΙ). Το θετικό γεγονός ότι ενισχύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην Γ΄ Λυκείου, αμβλύνεται καθώς δεν καθιερώνεται Τράπεζα Θεμάτων. «Το μεγάλο στοίχημα είναι να βελτιώσουμε το Λύκειο», τόνισε μιλώντας χθες στην «Κ» ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, προσθέτοντας ότι «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δωρεάν δεν γίνεται, και αυτό σημαίνει ότι θα επιδιώξουμε αύξηση κονδυλίων». Η πρόταση ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, και για αύριο έχει προγραμματισθεί συνάντηση με την υπεύθυνη Παιδείας της Ν.Δ. Νίκη Κεραμέως.

Ειδικότερα, η πρόταση Κ. Γαβρόγλου για τη νέα δομή του Λυκείου και το νέο σύστημα εισαγωγής, που έλαβε την έγκριση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, έχει ως εξής:

• Επεκτείνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινάει το σχολικό έτος 2017-2018 την Α΄ Λυκείου.
• Καθιερώνεται η επικοινωνία του Γενικού (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), με «αλληλο-δανεισμό μαθημάτων» (διά ζώσης εάν τα δύο σχολεία συστεγάζονται, ή εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).
• Σε Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχεδόν όλα τα μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά.
• Στη Β΄ –μεταβατική τάξη– προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές να δοκιμάσουν τις κλίσεις τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ ως μαθήματα τομέα). Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4ωρα. Στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας), ενώ στο προτεινόμενο 10 (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες).
• Στην Γ΄ –τάξη προπαρασκευαστική για τα ΑΕΙ– τα μαθήματα θα είναι 6ωρα. Τα ειδικά μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) θα διδάσκονται στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία και όλα τα εξάωρα μαθήματα θα μετρούν στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ (άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο).
• Αν ο μαθητής δεν προτίθεται να συνεχίσει στα ΑΕΙ, θα επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την αγορά εργασίας (π.χ. ξένες γλώσσες, πληροφορική).
• Το απολυτήριο θα βασίζεται κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε «διασχολικές διαδικασίες», και θα προκύπτει σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των δύο τετραμήνων και σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα. Οι βαθμοί των τετραμήνων θα λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή στην τάξη, καθώς και α) το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα), β) εκτενή εργασία για κάθε μάθημα εντός του σχολείου, η οποία θα κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου θα ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που θα βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.
• Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ θα πραγματοποιούνται «κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες» (έτσι τις ονομάζει το υπουργείο), δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου στην έως τότε ύλη) και τον Ιούνιο (σε όλη την ύλη). Οι βαθμοί στα διαγωνίσματα Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστό μόνον αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου. Ο βαθμός πρόσβασης για τα ΑΕΙ θα προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου. Την πρώτη χρονιά εφαρμογής του συστήματος, το 2020, η συμμετοχή του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι έως 20% και σταδιακά θα αυξάνεται, «καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική αξιολόγηση». Οι εξετάσεις του Ιουνίου θα δίνονται σε τέσσερα μαθήματα:
Πλην της Γλώσσας, μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα τρία είναι μαθήματα εμβάθυνσης που θα επιλέγει κάθε μαθητής, ανάλογα με τις σχολές που θέλει να εισαχθεί (χωρίς αλλαγές σε σχέση με σήμερα, όπως δείχνει ο πίνακας).

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Μεγάλη "βουτιά" των συντάξεων από το 2021 και μετά

"Κατρουγκάλειες" αλχημείες!

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος
Παράθυρα που οδηγούν σε μικρότερη μείωση της σύνταξης και σε έξοδο με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών χωρίς να απαιτούνται 40 χρόνια εργασίας κρύβει η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, όσοι κλειδώνουν φέτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με 25, 35 και 37 έτη αποχωρούν με όρια ηλικίας από 58 έως 60,9 ετών, ενώ η σύνταξη που θα λάβουν θα έχει και μια έκπτωση κατά 1/3 στο ποσοστό της μείωσης εφόσον η συνολική περικοπή είναι από 20% και πάνω.
Όσοι κλειδώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το 2018 θα πρέπει να πιάσουν και όριο ηλικίας από 58,4 ετών έως 62, ενώ η έκπτωση στο ποσοστό μείωσης περιορίζεται στο ¼.
Στην μεγάλη παγίδα πέφτουν όσοι αποχωρήσουν το 2019, καθώς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινά από το 60ό έτος ενώ καταργείται η έκπτωση στο ποσοστό μείωσης που υπερβαίνει το 20%.
Η μεγάλη ανατροπή όμως έρχεται το 2021 και δεν αφορά μόνο στα όρια ηλικίας που πλέον είναι κοντά στα 62 και τα 67 αλλά έχει να κάνει και με μια νέα ακόμη μεγαλύτερη «βουτιά» των συντάξεων που θα πάρουν γιατί τότε (από το 2021 και μετά) η σύνταξη θα υπολογίζεται με αυτόματη ρήτρα μείωσης μισθών!
Ο νόμος λέει ότι από το 2021 για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών που θα «μετρούν» για να βγει η τελική σύνταξη θα λαμβάνεται υπόψη ο δείκτης μεταβολής μισθών και όχι ο δείκτης καταναλωτή που θα ισχύει για όσους συνταξιοδοτηθούν έως το 2020.
Αυτό σημαίνει ότι στις συντάξιμες αποδοχές θα ενσωματωθούν και πρόσθετες «αυτόματες» μειώσεις μισθών βάσει του μέσου όρου της μεταβολής των μισθών για το σύνολο της οικονομίας που θα προσδιορίσει η ΕΛΣΤΑΤ.
Ένας εργαζόμενος δηλαδή που θα αποχωρήσει το 2021 θα πάρει σύνταξη με το μέσο όρο των αποδοχών του από το 2002 έως και το 2020. Αν όμως στα έτη αυτά η ΕΛΣΤΑΤ βγάζει μια μέση μείωση της τάξης του 15%, τότε αυτομάτως η μείωση αυτή θα εφαρμοστεί και στις αποδοχές του εργαζομένου, ανεξάρτητα από τις αποδοχές που πραγματικά ελάμβανε!
Όσο πιο γρήγορα αποχωρήσουν όσοι σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν τόσο λιγότερα θα χάσουν.
Η σύνταξη που θα πάρουν είναι μάλιστα αντιστρόφως ανάλογη των ετών ασφάλισης αλλά και των ορίων ηλικίας.
Πολλές φορές τα 30 χρόνια με σύνταξη στα 58 (όπως προβλέπεται με ανήλικο) είναι καλύτερα από σύνταξη στα 62, με 40 χρόνια, και ακόμη καλύτερα από το να μείνει κάποιος έως τα 67.
Όσο περισσότερα είναι τα χρόνια εργασίας τόσο λιγότερα θα έχουν ως ανταμοιβή για τις εισφορές που πλήρωναν.
Για παράδειγμα:

– Στο Δημόσιο η σύνταξη 35ετίας στα 59-60 βγαίνει σήμερα περίπου στα 987 ευρώ μικτά για πτυχιούχο υπάλληλο (ΠΕ) και αντιστοιχεί στο 55% του μέσου όρου αποδοχών που είχε από το 2002 έως το 2016. Καθαρά δηλαδή μετά την αφαίρεση του φόρου (80-90 ευρώ) και εισφοράς ασθενείας (60 ευρώ) παίρνει περίπου 840-850 ευρώ.
Ο ίδιος υπάλληλος με 35 έτη θα πάρει 917 ευρώ μικτά και περίπου 790 ευρώ καθαρά. Θα χάσει δηλαδή κάπου 50 έως 60 ευρώ από τη σύνταξη, αλλά θα έχει γλιτώσει εισφορές και φόρους επί υψηλότερου μισθού για 2 χρόνια.

– Στις ΔΕΚΟ υπάλληλος με μέσο όρο μισθού 1.900 ευρώ από το 2002 έως το 2016 θα πάρει σύνταξη 1.026 ευρώ μικτά αν έχει 35 χρόνια, ενώ πληρώνοντας άλλα πέντε χρόνια εισφορές θα πάρει σύνταξη 1.197 ευρώ. Η ωφέλεια δηλαδή από το να βγει με 40 αντί 35 χρόνια θα είναι μόνον 171 ευρώ το μήνα, ενώ σε αυτά τα πέντε χρόνια θα έχει πληρώσει πολλαπλάσιες εισφορές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 60 από Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες
Κλειδί για έξοδο πριν από τα 60 από Δημόσιο και από τα πρώην Ειδικά Ταμεία των ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ και τραπεζών είναι τα 25 και τα 35 έτη.

Για τις ΔΕΚΟ – τράπεζες:

– Οι ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία από 19/8/2015 και μετά θα πρέπει να είναι και 58,5 ετών και να συνταξιοδοτηθούν με τα νέα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα με 35 έτη εργασίας το 2017 παίρνουν σύνταξη στα 59,6 ετών. Αν τα 35 συμπληρωθούν το 2019, παίρνουν σύνταξη στα 60,6.

– Γυναίκες με 25ετία και ηλικία 55 ετών έως το 2010 αποχωρούν στα 60,11 με πλήρη. Αν έκλεισαν τα 55 το 2013, παίρνουν μειωμένη στα 62 αλλά θα πρέπει να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση την τελευταία 5ετία. Προσοχή: Αν φύγουν με εθελουσία έξοδο και δεν έχουν εργασία την τελευταία 5ετία, θα πάνε για πλήρη σύνταξη στα 67.

Τι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στους Φλωρινιώτες το 2013, για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ως αντιπολίτευση έλεγε ό,τι του κατέβαινε! Μάλλον δεν περίμενε πως θα τον ψηφίσει ο κοσμάκης για πρωθυπουργό της χώρας!! 
Προχθές στην Πρέσπα, ως πρωθυπουργός, ρωτούσε να μάθει τι θερμοκρασίες επικρατούν στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο!!!


kozanimedia.gr
Απόσπασμα από την ομιλία τού Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψή του το 2013 στη γειτονική Φλώρινα 

"Η παρουσία μας εδώ μέσα στην καρδιά του χειμώνα έρχεται να επιβεβαιώσει και να αναδείξει τα πραγματικά μεγάλα καθημερινά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας, ιδιαίτερα δε αυτοί που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα και σε γεωγραφικές περιοχές που οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσμενείς και δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην ανάγκη τους να θερμάνουν τα σπίτια τους και άρα εδώ πια δεν μιλάμε απλώς για προβλήματα καθημερινότητας, αλλά μιλάμε για προβλήματα επιβίωσης.

Με αυτήν την έννοια, εδώ από την ακριτική Φλώρινα θα θέλαμε να αναδείξουμε με τον πιο δραματικό τρόπο την αναγκαιότητα να καταργηθεί αυτή η παράλογη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, δηλ η εξίσωσή του με το πετρέλαιο κίνησης στο όνομα δήθεν της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου το οποίο όμως, ούτως ή άλλως, δεν έχει καταπολεμηθεί και δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Έχουμε, όμως, πολύ συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από την καύση δυστυχώς όχι μόνο ξυλείας, όσο όμως και τους κινδύνους που διατρέχουν εκατοντάδες συμπολίτες μας για την υγεία τους από την αδυναμία τους να ζεσταθούν σε θερμοκρασίες πάρα πολύ χαμηλές, όπως αυτές που συνήθως έχει ο τόπος σας.

Είπα ότι το μέτρο είναι παράλογο, διότι αυτήν την ώρα γνωρίζουμε όχι μόνο από τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και από την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και από τα αποτελέσματα στο δημόσιο ταμείο ότι το μέτρο της εξίσωσης δεν έχει αποδώσει. Αντιθέτως, το δημόσιο ταμείο έχει βγει ζημιωμένο. Και θα ήθελα να προκαλέσω τον υπουργό Οικονομικών να δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης το 2011- 2012 και τη χρονιά 2012 έως σήμερα. Διότι, εμείς χωρίς να έχουμε στοιχεία και ζητάμε στοιχεία θεωρούμε δεδομένο ότι με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 90 λεπτά το λίτρο οι φόροι που κέρδισε το ελληνικό δημόσιο την προηγούμενη χρονιά, άρα τα έσοδα που είχε, θα ήταν πολύ περισσότερα από τα έσοδα που μέχρι στιγμής έχει αναλογικά, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, από την έναρξη του χειμώνα έως και τη μέση του χειμώνα από τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης πήγε στο 1,30 το λίτρο. Διότι, είναι απόλυτα προφανές ότι όταν κανείς δεν καταναλώνει καθόλου, δεν πληρώνει και κανέναν φόρο. Συνεπώς, πρέπει να πάψουμε να στρουθοκαμηλίζουμε, να πάψουμε να βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, να δούμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύση σε αυτά.
Δεν έχει καμία λογική λοιπόν η διατήρηση αυτής της εξίσωσης, είναι παραλογισμός και -από εδώ από την ακριτική και παγωμένη Φλώρινα- απαιτούμε από την κυβέρνηση και τον Υπουργό Οικονομικών, μια άμεση απάντηση, καθώς και μια θετική στάση την Πέμπτη και την Παρασκευή στην τροπολογία που έχουμε καταθέσει στο νομοσχέδιο στη Βουλή, μια συγκεκριμένη απάντηση θετική, ως προς την απαίτηση, η οποία δεν θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι απαίτηση ενός κόμματος, είναι απαίτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι δύο φορές εκπρόσωποι του νομού σας επισκέφθηκαν το γραφείο μου, μία πριν από τις εκλογές και μία πριν από λίγους μήνες, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Υπάρχει ένα κοινός τόπος απέναντι στα τεράστια, δραματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και οι πολίτες στη Φλώρινα, τα οποία ζητούνε λύση. Και ζητούνε λύση άμεσα και όχι στη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί εδώ κινδυνεύουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές, αυτό τον χειμώνα. Αυτό ας το κρατήσουμε και ας το κρατήσετε και ως μία υποσημείωση: απαιτείται ενότητα πλατιά προκειμένου να μπορέσει ο λαός μας να ξεπεράσει αυτές τις τρομακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει απέναντι σε αυτή την βάρβαρη πολιτική του μνημονίου, που δέχεται τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να ανοίξουμε δρόμους, να παραμερίσουμε σκοπιμότητες και επιδιώξεις και να δούμε τα αυτονόητα.

Τα αυτονόητα είναι ότι χωρίς θέρμανση κινδυνεύουν άνθρωποι να πεθάνουν. Το αυτονόητο είναι ότι η Φλώρινα δεν μπορεί να είναι μία ξεχασμένη περιοχή στην γεωγραφική άκρη της χώρας. Το αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούμε να θυμόμαστε τους ακρίτες μονάχα για να πούμε μεγάλα λόγια κάθε φορά που έχουμε εκλογές και ζητάμε την ψήφο τους. Τα αυτονόητα είναι ότι οι πολίτες εδώ ζητούνε να έχουν ίσα δικαιώματα και αυτή η κατά τα άλλα ευλογημένη γη με τις πολύ σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες που δίνει στη χώρα και είναι το ενεργειακό ντεπόζιτο, πρέπει να έχει την ανταποδοτικότητα που της αξίζει από το σύνολο της χώρας, με έναν διαφορετικό περιφερειακό σχεδιασμό που δεν θα τα κρατάει όλα για το κέντρο, αλλά θα δίνει ισοτίμως και στην περιφέρεια, γιατί οι πολίτες που ζουν εδώ πρέπει να ζήσουνε με αξιοπρέπεια.

ΕΡΤ: Η «τέχνη» να θάβεις την πρώτη είδηση, όταν δε βολεύει την κυβέρνηση


aixmi.gr
Εξακολουθεί να γράφει «ιστορία» η ΕΡΤ στον ενημερωτικό τομέα. Στο μεσημεριανό δελτίο υπέγραψε μία ακόμη σελίδα σωστής ιεράρχησης των ειδήσεων και ίσων αποστάσεων από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση.
Όπως είναι γνωστό, όλοι οι Έλληνες σήμερα συζητούν το «μπουγιουρντί» του ΕΝΦΙΑ, τα στοιχεία του οποίου αναρτήθηκαν χθες το απόγευμα στο ΤΑΧΙSNET. Όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες οι ενημερωτικές εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης μεταδίδουν το θέμα και τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων ως πρώτη είδηση.
Τι έκανε η (διόλου φιλοκυβερνητική) κρατική τηλεόραση στις τρεις το μεσημέρι; Μετέδωσε ως πρώτη είδηση τον τραυματισμό με μαχαίρι του δημάρχου Ελευσίνας, παρότι η υγεία του δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο -πράγμα γνωστό ήδη από τη μία το μεσημέρι.
Καλά, λες. Λάθος αξιολόγηση, δεν χάθηκε ο κόσμος, συμβαίνουν αυτά. Μεταδόθηκε, στη συνέχεια, η είδηση για τον ΕΝΦΙΑ; Αμ δε. Έφτασε να δείξει το ρολόι 15.24 για να δεήσει το κρατικό κανάλι να προβάλλει το θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες. Δηλαδή, 24 λεπτά μετά την έναρξη του δελτίου.
Για την ιστορία, το δελτίο παρουσίαζε η Σταυρούλα Χριστοφιλέα, χωρίς βεβαίως να φέρει καμίαευθύνη για την ιεράρχηση των ειδήσεων. Υπεύθυνοι γι αυτό είναι ο διευθυντής ειδήσεων και οι αρχισυντάκτες.

Κρίση και υπερφορολόγηση εξαφάνισαν τους εισοδηματίες

kathimerini.gr
ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
Η κυβέρνηση θεσπίζει συντελεστές έως και 55% για να φορολογήσει τα εισοδήματα από ενοίκια και να τονώσει τα δημόσια έσοδα, και τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν ότι τελικώς αυτοί οι συντελεστές εφαρμόζονται για λιγότερα από… 7.000 άτομα σε σύνολο τουλάχιστον 1,5 εκατ. που αξιοποιούν ακίνητα.
Ο κανόνας που θέλει τη φορολογητέα ύλη να συρρικνώνεται όταν εκτοξεύονται οι φορολογικοί συντελεστές επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά.
Τα εισοδήματα από ενοίκια εκτιμώνται το 2016 σε λιγότερα από 6 δισ. ευρώ, από 8,65 δισ. ευρώ που ήταν πριν ξεσπάσει η πολυετής οικονομική κρίση.
Οι «εισοδηματίες», ουσιαστικά έχουν… εξαφανιστεί. Μηνιαίο εισόδημα αποκλειστικά από ενοίκια υψηλότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα δηλώνουν πλέον λιγότεροι από 100.000 φορολογούμενοι, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο… 6,5% του συνόλου.
Ο αντίστοιχος αριθμός πριν από τα μνημόνια –όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2008- ήταν 163.000, με την αναλογία να φτάνει στο 10%. Το 2017 αναμένεται περαιτέρω μείωση στον αριθμό των εισοδηματιών, καθώς με τη θέσπιση συντελεστών της τάξεως του 35% ή του 45% –οι οποίοι ανεβαίνουν ακόμη και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες αν συνυπολογιστεί η εισφορά αλληλεγγύης– το κίνητρο για «συμφωνία» με τον ενοικιαστή ώστε να αποκρυφθεί εισόδημα έχει γίνει ισχυρότερο από ποτέ.
Για πρώτη φορά φέτος, τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογήθηκαν με την καινούργια αυτοτελή κλίμακα, η οποία προβλέπει τρεις διαφορετικούς συντελεστές:

1. 15% (από 12% μέχρι και πέρυσι) για το τμήμα του εισοδήματος από ενοίκια έως και τις 12.000 ευρώ.

2. 35% (από 33%) για το τμήμα του εισοδήματος από ενοίκια από τις 12.000 έως τις 45.000 ευρώ.

3. 45% (από 33%) για το τμήμα του εισοδήματος από ενοίκια από τις 45.000 ευρώ και πάνω.
Τα εισοδήματα από ενοίκια –τα οποία αθροιστικά και για τους 1,496 εκατ. εισοδηματίες ανήλθαν το 2015 στα 6,052 δισ. ευρώ– προστίθενται στα εισοδήματα από τις υπόλοιπες πηγές εισοδημάτων μόνο για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης. Ετσι, δεδομένου ότι η κλίμακα της εισφοράς προβλέπει συντελεστές φορολόγησης έως και 8% ή 10%, ο φορολογικός συντελεστής μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 55%. Εννοείται ότι ο ιδιοκτήτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων και τον ΕΝΦΙΑ ή τον συμπληρωματικό φόρο προκειμένου να υπολογίσει την τελική επιβάρυνση. Πού οδηγεί η επιβολή τόσο υψηλών συντελεστών φορολόγησης; Στο «σπάσιμο» των περιουσιών και στην απόκρυψη των εισοδημάτων.
Τα στοιχεία από την εκκαθάριση των περυσινών φορολογικών δηλώσεων είναι εντυπωσιακά. Το 81,81% των ιδιοκτητών εμφανίζει πλέον μηνιαίο εισόδημα από ενοίκια κάτω από 500 ευρώ τον μήνα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 76,3%.
Η μείωση προήλθε από την κατακόρυφη πτώση των ενοικίων, αλλά και από την απόκρυψη εισοδημάτων ύστερα από συνεννόηση ιδιοκτητών - ενοικιαστών. Από 500 έως 1.000 ευρώ τον μήνα δηλώνει πλέον το 11,65% των ιδιοκτητών με το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 να είναι 13,67%.
Πάνω από 1.000 ευρώ τον μήνα δηλώνουν πλέον μόνο 97.856 ιδιοκτήτες, δηλαδή 65.304 άτομα λιγότερα σε σχέση με το 2008. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός φαίνεται μικρός, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλο. Οι πιο «εύποροι» ιδιοκτήτες δήλωναν το 2008 εισοδήματα της τάξεως των 4,3 δισ. Το αντίστοιχο ποσό που φάνηκε στις δηλώσεις του 2016 ήταν 2,3 δισ. δηλαδή 2 δισ. λιγότερα, κάτι που σημαίνει ότι μόνον από το φοροκυνηγητό των «landlords» οι δημοσιονομικές απώλειες ξεπερνούν τα 600 εκατ. ή μια… εισφορά αλληλεγγύης επιπλέον. Μόνον η μείωση των πολύ εύπορων ιδιοκτητών (δηλαδή αυτών που εμφανίζουν εισοδήματα από ενοίκια άνω των 45.000 ευρώ), κατά 9.457 άτομα συγκριτικά με το 2008, έχει στερήσει το Δημόσιο από φορολογητέα ύλη περίπου 827 εκατ. ευρώ.
Παρά τις προφανείς δημοσιονομικές επιπτώσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση. Ηδη το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις (τύπου Airbnb) μέσω της οποίας θα εκτοξευθεί έως και το 55% η φορολογική επιβάρυνση και γι’ αυτού του τύπου τις μισθώσεις.
Το «σπάσιμο» των περιουσιών

Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στα συγγενικά πρόσωπα (κυρίως από σύζυγο σε σύζυγο ή σε παιδιά τα οποία υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση) έχει πλέον διπλό κίνητρο, ενώ κοστίζει διπλά στον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρώτο κίνητρο είναι να μην υπόκειται ο φορολογούμενος στον υψηλό συντελεστή του 45% (ή έως και 55% μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης). Αν για παράδειγμα ο πατέρας έχει ετήσιο εισόδημα 24.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος διαμορφώνεται στις 6.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης 376 ευρώ. Μεταβιβάζοντας το 50% της πλήρους κυριότητας στο παιδί του, ο πατέρας πετυχαίνει να μειώσει τον φόρο από τα 6.376 ευρώ στα 1.800 ευρώ, ενώ επιπλέον 1.800 ευρώ καλείται να πληρώσει το τέκνο. Το δεύτερο κίνητρο έχει να κάνει με την αποφυγή του συμπληρωματικού φόρου. Η κυβέρνηση μείωσε το αφορολόγητο στις 200.000 ευρώ από 300.000 ευρώ που ήταν μέχρι και το 2015, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπόχρεων να αυξηθεί από τους 298.967 που ήταν το 2015 στους 452.989 το 2016. Φέτος, είναι πολύ πιθανό να προκύψει μείωση, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά τους προκειμένου να αποφύγουν την υπαγωγή στον συμπληρωματικό φόρο.

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΙΑ»

Θαυμάζω και υπολήπτομαι!
Ο μοναδικός και "τεράστιος" μουσουργός, σπουδαίος άνθρωπος,  φλογερός πατριώτης, έντιμος, ειλικρινής, αλλά ενίοτε και απρόβλεπτος!

tanea.gr
Με τρομάζει η αντικομμουνιστική υστερία που κατακλύζει την εφημερίδα σας.
Ως νέος κομμουνιστής είχα την τιμή να παλέψω μέσα απ' τις γραμμές του ΕΑΜ για την κατάκτηση της Ελευθερίας. Αργότερα, την εποχή της Χούντας, μέσα από το Πατριωτικό Μέτωπο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ομως για την πάντοτε ενιαία εθνικοφροσύνη και για σας που την εκπροσωπείτε μαζί με τα υπόλοιπα ΜΜΕ δεν έχουν καμιά σημασία οι όποιες πράξεις με αριστερό πρόσημο, ακόμα και οι πιο σημαντικές, όσο και αν αυτές βοηθούν και τιμούν την πατρίδα και το λαό μας. Ακόμα και την αναγνωρισμένη από εχθρούς και φίλους, ντόπιους και ξένους προσφορά μας στην ανάδειξη του νεοελληνικού πολιτισμού, την αγνοείτε επιδεικτικά. Το μόνο που μετράει για σας είναι η ήττα μας στον Εμφύλιο και η ενόχλησή σας γιατί η ιδεολογία της Αριστεράς εξακολουθεί να υπάρχει, να δρα και να επιδρά ύστερα από τόσους και τόσους διωγμούς.

Εντάξει λοιπόν! Νικηθήκαμε και μπήκαμε στην γωνία! Τι άλλο θέλετε από εμάς εσείς οι νικητές και ξύνετε τις πληγές μας; Με το αίμα το δικό μας που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάκτηση της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας τα πήρατε όλα! Κράτος, Κυβέρνηση, Παιδεία, Πολιτισμό, Στρατό, Αστυνομία, Τράπεζες, Τύπο, Τηλεοράσεις. Εμείς μείναμε στην γωνία, ουσιαστικά και πάλι (όπως στον Εμφύλιο) πολίτες β' κατηγορίας.

Και από τον Στάλιν δεν θυμάστε παρά μόνο τα εγκλήματά του... Το μόνο που δεν άκουσα γι' αυτόν είναι ότι με το πρωινό του έτρωγε τηγανητό ανθρώπινο κρέας. Για κείνον τον Στάλιν, τον Αρχιστράτηγο του Κόκκινου Στρατού με τις νίκες στο Στάλινγκραντ, στη Μόσχα, στο Λένινγκραντ και στο Βερολίνο, δεν έχετε τίποτα να πείτε; Αν έλειπε ο Κόκκινος Στρατός και ο Στάλιν, τι θα είχαμε σήμερα; Αραγε το σκεφτήκατε; Ποιος θα εμπόδιζε τον Χίτλερ να γεμίσει την υφήλιο με χιλιάδες Αουσβιτς; Φαντάζεστε την Ελλάδα γεμάτη με στρατόπεδα εξόντωσης; 

Εκεί πάνω στην Ευρώπη και ειδικά στα ρατσιστικά κράτη, ξέρω γιατί πονάνε και τα βάζουνε με τον Στάλιν και τον κομμουνισμό. Γιατί νίκησε κατά κράτος τον πολυαγαπημένο τους Φύρερ. Τον Αδόλφο Χίτλερ! Ομως εσείς εδώ, τι λόγο έχετε; Εσείς τους κομμουνιστές τους σκοτώνατε σαν μύγες. Με τις συμμορίες τύπου Σούρλα και Βρεττάκου. Με τα στρατοδικεία και τις εκτελέσεις 16.000, νέων κυρίως κομμουνιστών. Αγοριών και κοριτσιών. Με τα Μακρονήσια όπου μαρτύρησαν 100.000 Ελληνες κομμουνιστές. Με τα σφαγεία της Ασφάλειας, όπου βασανίστηκαν με τις πιο φρικαλέες μεθόδους χιλιάδες κομμουνιστές και κομμουνίστριες. Τι είμαστε λοιπόν όλοι εμείς, εγκληματίες ή θύματα; Και γιατί παλεύαμε; Δεν αγωνιζόμασταν τάχα για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό; Μήπως μέσα από τις γραμμές μας ξεπήδησαν ο θρόνος, οι παρακρατικές οργανώσεις που σκότωσαν τον Λαμπράκη και η Χούντα; Για να μην αναφερθώ στους συνεργάτες των ξένων κατακτητών που πάνω τους στηρίχτηκε η Αμερικανοκρατία που ζει και βασιλεύει μεταμφιεσμένη σε Μνημόνια και Τρόικες που μας έχουν οδηγήσει στο χείλος της εθνικής καταστροφής.

Πιστεύω ότι εύκολα μπορείτε να κατανοήσετε το θυμό μου, γιατί για μένα όπως και για χιλιάδες άλλους, η στράτευση και οι αγώνες μας κάτω από την Κόκκινη Σημαία αποτελεί την ιερότερη περίοδο της ζωής μας, που είχε ένα και μόνο στόχο, να κάνει τον Λαό μας ελεύθερο, ανεξάρτητο και ευτυχισμένο.
Αθήνα, 26.8.2017
Μίκης Θεοδωράκης
Η απάντηση της εφημερίδας
 «“ΤΑ ΝΕΑ” έλαβαν και ευχαρίστως δημοσιεύουν επιστολή – άρθρο από τον Μίκη Θεοδωράκη. Οφείλουν όμως να διευκρινίσουν ότι ποτέ δεν συμμετείχαν σε εκστρατεία αντικομμουνισμού και ούτε εξισώνουν τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Διατηρούν όμως το δικαίωμά τους να καταγγέλλουν τα σταλινικά εγκλήματα, όπως άλλωστε έκαναν και κάνουν πολλοί Αριστεροί και κομμουνιστές που τα έζησαν».

Ανακοίνωση της ΔΟΕ για το χρονοδιάγραμμα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς


Αρ. Πρωτ.91                     Αθήνα 26/8/2017
Προς 
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18 που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά και τη «νομιμοποίηση» των αντιεκπαιδευτικών ρυθμίσεων των Υ.Α. Φίλη μέσω του Π.Δ. 79/2017, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε ανακοίνωση οδηγιών – εντολών προς τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και τους Συλλόγους Διδασκόντων για την υλοποίηση χρονοδιαγράμματος «με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2017-18». 
Η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με όλους τους εκπαιδευτικούς στις θέσεις τους και τους μαθητές στα σχολεία τους, που επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας, αποτελεί χρόνια διεκδίκηση της Δ.Ο.Ε.. Όμως, για ακόμη μια φορά, η κάλυψη των κενών θα γίνει όχι με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αλλά με αναπληρωτές των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.. Συνεχίζεται, δηλαδή, η πολιτική των ελαστικών σχέσεων εργασίας και της περιπλάνησης χιλιάδων εκπαιδευτικών σε άλλη κάθε φορά γωνιά της χώρας. 
Στις συνεδριάσεις στις οποίες τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (από 28/8/2017 έως 31/8/2017), καλούνται να καθορίσουν τα κενά με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε αυτά, είναι σαφές ότι, θα επιχειρηθεί για μια ακόμη φορά η λογιστική αποτύπωση των κενών υπό το πρίσμα των περικοπών και της μείωσης του προσωπικού με βάση τις μνημονιακές αξιώσεις. 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αντέδρασε από την πρώτη στιγμή στις Υ.Α. για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχίζει να αγωνίζεται διεκδικώντας την απόσυρση των αντιεκπαιδευτικών αποφάσεων και την μη εφαρμογή τους (με δεδομένη την απόφαση της 86ης Γ.Σ. «Άμεση απόσυρση των υπουργικών αποφάσεων για το νέο σχολείο, δημοτικό και νηπιαγωγείο»). 
Στην ίδια κατεύθυνση: 
  • Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους αιρετούς των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μη συναινέσουν και να καταγγείλουν οποιαδήποτε προσπάθεια υποχρεωτικών μετακινήσεων, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, δημιουργίας τεχνητών πλεονασμάτων και να μην τη «νομιμοποιήσουν». Η αναφορά στο χρονοδιάγραμμα του ότι τα κενά θα υπολογιστούν «με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου» δείχνει ότι δεν θα εφαρμοστεί άμεσα η συγκρότηση των 3μελών επιτροπών του Π.Δ. 79 που ως έργο έχουν την «τακτοποίηση» των τμημάτων στον αριθμό των 25 μαθητών αλλά δεν μπορεί να οδηγεί σε εφησυχασμό αφού και τον Ιούνιο υπήρξε ασφυκτική πίεση από τις Διευθύνσεις προς τις σχολικές μονάδες για «εξορθολογισμό» (που περιελάμβανε και την παραβίαση του 1:25 με την προσαύξηση του, τότε ισχύοντος, 10%). 
  • Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μία υποχρεωτική μετακίνηση μαθητή και τα πληθωρικά τμήματα σε όλα τα σχολεία θα πρέπει να χωρίζονται με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. 
  • Επίσης, η εντολή του ΥΠΠΕΘ προς τους Συλλόγους Διδασκόντων να συνεδριάσουν με αντικείμενο την κατανομή την 1η Σεπτεμβρίου είναι, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, προτροπή σε παράνομη πράξη και καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην την υλοποιήσουν εάν δεν έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί, αφού οι συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1566/85, όπου ορίζεται ρητά ότι «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας». 
  • Οι αιρετοί θα πρέπει να υπολογίσουν και να αποστείλουν στους Συλλόγους και τη Δ.Ο.Ε. τα κενά με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τους αιρετούς πρέπει να μπλοκάρουν όλες τις προσπάθειες επιβολής των υποχρεωτικών μετακινήσεων και συμπτύξεων-συγχωνεύσεων που αποψιλώνουν την εκπαίδευση προς χάρη της εφαρμογής της πολιτικής των περικοπών των μνημονίων και των επιταγών του ΟΟΣΑ. 
  • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, να αποτυπώσουν όλα τα κενά των σχολείων τους, σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο σχολείο, διεκδικώντας, έτσι, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την πλήρη κάλυψή τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις του κλάδου: 

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 
2. ένας/μία δάσκαλος/α ανά 50 μαθητές στο ολοήμερο ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος
3. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης
4. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής και σε κάθε παράλληλη στήριξη
5. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα
6. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο
7. με κάλυψη συνολικά των αναγκαίων δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων

  • Παράλληλα οι σύλλογοι διδασκόντων, νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, να διαμορφώσουν με δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., τις αμέσως επόμενες ημέρες, να πραγματοποιήσουν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για την ανάδειξη όλων των παραπάνω και την ενημέρωση και δραστηριοποίηση όλων των συναδέλφων και να υπάρξει άμεση αντίδραση με συγκεντρώσεις - παραστάσεις διαμαρτυρίας τις ημέρες συνεδριάσεων των Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις για την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας υποχρεωτικών μετακινήσεων εκπαιδευτικών, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα - υποχρεωτικών μετακινήσεων μαθητών. Ταυτόχρονα να επιδιώξουν την ενημέρωση και τον συντονισμό με ενώσεις και συλλόγους γονέων ώστε να αποτραπούν οι υποχρεωτικές μετακινήσεις παιδιών που προβλέπονται από το Π.Δ. 79.
Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θανάσης Κικινής              Γιώργος Τρούλης

Κυριακή, 27 Αυγούστου 2017

Πρέσπες: Η βαρυχειμωνιά στο επίκεντρο της συνάντησης του Α. Τσίπρα με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης

Η κυβέρνηση θεωρεί το πετρέλαιο θέρμανσης είδος πολυτελείας και όχι πρώτης ανάγκης !

κ. πρωθυπουργέ, τώρα που μάθατε και καταλάβατε(!!) τις καιρικές συνθήκες, μειώστε την τιμή πώλησης του πετρελαίου προκειμένου να ζεσταθεί το"κοκκαλάκι μας" και σταματήστε τις μειώσεις μισθών και συντάξεων!!!


ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η βαρυχειμωνιά που στην περιοχή της Φλώρινας κρατάει περισσότερους μήνες από την υπόλοιπη Ελλάδα απασχόλησε τη συζήτηση που είχε ο πρωθυπουργούς Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της συνάντησης με εκλεγμένους της αυτοδιοίκησης στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών.
Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να μάθει πόσο χαμηλά πέφτει η θερμοκρασία στην περιοχή τον χειμώνα και οι δήμαρχοι Φλώρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, Αμυνταίου Κώστας Θεοδωρίδης και Πρεσπών Παναγιώτης Πασχαλίδης τον ενημέρωσαν ότι η θερμοκρασία φτάνει και μέχρι 20, 25 και 30 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Τόνισαν πως η προετοιμασία για τον χειμώνα έχει ήδη αρχίσει καθώς από τον Σεπτέμβριο χρησιμοποιούν τη θέρμανση και αυτό διαρκεί μέχρι και τον Μάιο πολλές φορές. Αυτός είναι και ο λόγος που το έξοδα τους για τη θέρμανση είναι αυξημένα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Οι δήμαρχοι προσέφεραν στον κ. Τσίπρα καλάθι με τοπικά προϊόντα και αναμνηστικό δώρο με την εικόνα του Αγίου Αχιλλείου.
Στη συνάντηση εκτός των τριών δημάρχων μετείχαν η γενική γραμματέας διαχείρισης δημόσιας περιουσίας Πέτη Πέρκα, ο βουλευτής Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σέλτσας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης κααι ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Στέφανος Μπύρος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για το προεδρικό διάταγμα λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών

Ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των αντιεκπαιδευτικών πολιτικών!!

edupame.gr
Κατακαλόκαιρο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ νομοθέτησε το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 79/2017 για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σε αντικατάσταση των Π.Δ. 200 και 201, που ίσχυαν από το 1998.

Η κριτική στο Π.Δ. και οι εκτιμήσεις για το ρόλο που έρχεται να παίξει και το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν είναι μια απαρίθμηση θετικών και αρνητικών σημείων (όπως επιχειρείται από μια σειρά συνδικαλιστικές δυνάμεις). Δεν μπορεί να παραβλέπει το συνολικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί σήμερα το σχολείο. Δεν μπορεί να παραβλέπει: 

Τις κατευθύνσεις της ΕΕ, των εκθέσεων του ΟΟΣΑ και οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, όπως αυτές ψηφίστηκαν με το 3ο μνημόνιο και όλους τους μετέπειτα αντιλαϊκούς νόμους και συμπυκνώνονται στις λέξεις: εξορθολογισμός, εξοικονόμηση, αυτονομία, αξιολόγηση, κινητικότητα, ευελιξία, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων, δεξιότητες, ιδιωτικοποιήσεις. Τη δέσμευση της κυβέρνησης να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω μπροστά και στο άνοιγμα της 3η αξιολόγησης.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις αναδιαρθρώσεις στο αστικό κράτος, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

Το νόμο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο, που προβλέπει αξιολόγηση όλων και μέσω αυτής παράταση της ελαστικής εργασίας, στασιμότητα, κινητικότητα, μειώσεις μισθών αλλά και απολύσεις!

Τον αντιδραστικό Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και το Καθηκοντολόγιο, που απαιτούν όχι μόνο συμμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών αλλά και να διδάσκουν στους μαθητές τους υποταγή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους νόμους της, που τα δίνουν όλα στο κεφάλαιο αρπάζοντάς τους ακόμα και τη μπουκιά από το στόμα!

Το αντιδραστικό περιεχόμενο του σημερινού σχολείου, όπου βασιλεύει η αντιεπιστημονικότητα και η παραχάραξη της ιστορίας του λαού μας και των άλλων λαών.
Στο έδαφος αυτής της πραγματικότητας, η οποία καθορίζει σε γενικές γραμμές την καθημερινότητα στο σχολείο, το Π.Δ. 79 έρχεται να επεκτείνει, να συμπυκνώσει, να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα το Π.Δ. 79:

Μονιμοποιεί τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές που προωθήθηκαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των δυόμισι τελευταίων χρόνων στην Προσχολική Αγωγή (25άρια τμήματα, διπλασιασμός από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού για σχηματισμό τμήματος, μετατροπή του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σε προαιρετικό, αύξηση ωραρίου κ.ά.).

Συνεχίζει ν΄ αφήνει προαιρετική τη φοίτηση των παιδιών της πρώτης νηπιακής ηλικίας (4-5 ετών) στην Προσχολική Αγωγή.

Μονιμοποιεί τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές στο Δημοτικό με τον λεγόμενο Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού. Το «ενιαίο σχολείο» σε όλη τη χώρα, για 4/θ σχολεία και πάνω, που ισχυρίζεται ότι δημιουργεί η κυβέρνηση, δεν είναι ούτε ενιαίο ούτε καλύπτει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άλλωστε πώς μπορεί να είναι ενιαίο, όταν διαμορφώνει το πρόγραμμά του με όσους εκπαιδευτικούς «περισσεύουν»! Το σχολείο αυτό είναι συνέχεια και επέκταση των σχολείων ΕΑΕΠ των ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Είναι ένα σχολείο που η πείρα από τον ένα χρόνο λειτουργίας του δείχνει ότι: «εξοικονόμησε» χιλιάδες εκπαιδευτικούς, υποβάθμισε περισσότερο το ολοήμερο, αύξησε την κινητικότητα των ειδικοτήτων από σχολείο σε σχολείο.

Δημιουργεί ένα νέο μηχανισμό «διαχείρισης» του πλεονάζοντος μαθητικού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή που διατηρεί το αντιπαιδαγωγικό όριο του μέγιστου αριθμού 25 μαθητών ανά τμήμα, για κάθε μαθητή πάνω από τους 25, ανά τμήμα, θα ενεργοποιείται η λειτουργία τριμελούς επιτροπής (η οποία θα αποτελείται από ένα σχολικό σύμβουλο, τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων και ένα διευθυντή σχολείου/νηπιαγωγείου) η οποία σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης θα έχουν στη ευθύνη τους τη μετακίνηση του μαθητή ή των μαθητών που «περισσεύουν» σε άλλο σχολείο όπου υπάρχουν «κενές» θέσεις. Ας υποθέσουμε ότι στο σχολείο Χ εγγράφονται στην Α' τάξη του Δημοτικού 27 μαθητές και στο σχολείο Ψ εγγράφονται στην Α' τάξη Δημοτικού 23 μαθητές. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου Χ δε θα μπορεί να «σπάσει» την Α' τάξη σε 2 τμήματα αλλά θα πρέπει μέσω του μηχανισμού «διαχείρισης πλεοναζόντων μαθητών» να διώξει προς το σχολείο Ψ 2 μαθητές. Στυγνή προσπάθεια γενικευμένης αύξησης του αριθμού μαθητών ανά τάξη και «εξοικονόμησης» εκπαιδευτικών!! 

• Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στο πνεύμα της μεγαλύτερης ευελιξίας και κινητικότητας των μαθητών δίνει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των ορίων των σχολικών περιφερειών στον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, αντί να ιδρύσει Τμήματα Ένταξης σε όλα τα σχολεία, δημιουργεί σχολικές περιφέρειες των Τμημάτων Ένταξης (π.χ. σε μια ομάδα 5 σχολείων μόνο στο 1 θα υπάρχει Τμήμα Ένταξης) στα πλαίσια της μεγαλύτερης κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση και ανταγωνισμό ανάμεσα στα σχολεία.

Με το άρθρο 11 για το ωρολόγιο πρόγραμμα και την κατανομή των τάξεων, όπου καθορίζονται οι τρόποι συμπλήρωσης του ωραρίου και των αναθέσεων μαθημάτων των ειδικοτήτων (π.χ. Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε), θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρχουν ελλείψεις και κενά τα οποία οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα πρέπει να «διαχειρίζονται». Με την § 7 αναφέρεται: «σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων». Στην § 12 αναφέρεται: «Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του προσωπικού…το πρόγραμμα αναμορφώνεται…με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα». Θεωρείται δεδομένο δηλαδή ότι κάθε χρόνο θα υπάρχουν ελλείψεις, ότι δε θα είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στο πόστο τους από την 1η Σεπτέμβρη, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Μέσα στο Π.Δ. ομολογείται ότι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, προφανώς όχι λόγω έκτακτων καταστάσεων αλλά εξαιτίας της χρόνιας αδιοριστίας, θα είναι μια πραγματικότητα με την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε!!

Ενισχύεται ο ρόλος του διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης. Δίνονται νέες αρμοδιότητες στους Διευθυντές Εκπαίδευσης (π.χ. καθορισμός ορίων σχολικών περιφερειών), στους Διευθυντές των σχολείων (π.χ. ευθύνη για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος) αλλά και στους Σχολικούς Συμβούλους (που θα εμπλέκονται περισσότερο στη λειτουργία του σχολείου). Παρόλα αυτά κι ενώ ακόμα και η θεματολογία των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων συνεχίζει να κινείται στα ασφυκτικά πλαίσια του νομοθετικού πλαισίου, η κυβέρνηση αναμασά τα περί ενίσχυσης του Συλλόγου Διδασκόντων!!

Παρά τον κουρνιαχτό που σηκώθηκε γύρω από τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων στη Στ΄ Δημοτικού, με την εισαγωγή της κλήρωσης αντί του βαθμού και την όλη αποπροσανατολιστική αντιπαράθεση με τη Ν.Δ., παραμένει άθικτο το περιεχόμενο των σχολικών εορτών το οποίο είναι μακριά από τη γνώση και ανάδειξη της πραγματικής ιστορίας του τόπου μας και των αγώνων του λαού μας. Παραμένει επίσης σε ισχύ και ενισχύεται όλο το αναχρονιστικό πλαίσιο που εκπορεύεται από τη σύνδεση κράτους – εκπαίδευσης και εκκλησίας (π.χ. υποχρεωτική προσευχή, εκκλησιασμός κ.ά.). Είναι ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού να διδάσκει την ιστορική αλήθεια, να αντιπαλεύει μαχητικά τον εθνικισμό αλλά και το κοσμοπολιτισμό, που καλλιεργεί η κυρίαρχη πολιτική με σκοπό να αναπαράγει και να διαιωνίζει την ιδεολογία και την κυριαρχία της.

Το Π.Δ. 79 έρχεται 19 χρόνια μετά τα Π.Δ. 200 και 201. Μια σειρά εκσυγχρονισμοί που περιλαμβάνονται (π.χ. ενιαίο Π.Δ. για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) δεν αλλάζουν τη φυσιογνωμία του και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν άλλοθι για τη συνολική αντιδραστική του κατεύθυνση.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, φίλοι γονείς,

Το Π.Δ. 79 είναι κομμάτι των γενικότερων αναδιαρθρώσεων στην οικονομία και την κοινωνία και συμπυκνώνει την αντιεκπαιδευτική πολιτική όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. Χρέος μας είναι να μην κάνουμε βήμα πίσω από την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα της εποχής μας για ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των παιδιών μας και των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Αυτό απαιτεί αγώνες σε σύγκρουση με την ΕΕ, το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά του!

Ταυτόχρονα με το αίτημα για απόσυρση του Π.Δ. 79 δυναμώνουμε την πάλη μας. Διεκδικούμε Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Ενιαίο 12χρονο Σχολείο, ώστε όλα τα παιδιά ως τα 18 τους χρόνια να διαπαιδαγωγούνται και να μορφώνονται για να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών, τους Συλλόγους Διδασκόντων αλλά και κάθε εκπαιδευτικό, να οργανώσουν την πάλη από τα κάτω, να διεκδικήσουν το δικαίωμα κάθε παιδιού να γραφτεί στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό της περιοχής του και να διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε εκπαιδευτικού να εργάζεται ως παιδαγωγός και να μην γίνεται λάστιχο.
ΠΑΜΕ