ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

Για 9η συνεχή χρονιά μέτρα φτωχοποίησης!

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2014

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Καστοριάς έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ. Γ ́ του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
2. τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ́),
3. τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008/τ. Α’) 
4. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α’),
5. το υπ’ αρίθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015».

ΚΑΛΕΙ

τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν:

I. από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής. 
II. Από Τ.Ε. σε Τ.Ε.
III. από Δημοτικά Σχολεία / Νηπιαγωγεία γενικής αγωγής σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.(σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 20, 21 του Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/τ.Α/2-10-2008)
να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Δ/νση Π.Ε. Ν. Καστοριάς, απευθείας ή με ΦΑΞ (απαιτείται τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης της αίτησης), από Πέμπτη 7-8-2014 έως Παρασκευή 22-8-2014, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

                             

I. Βεβαίωση συνυπηρέτησης, από τον εργοδότη του/της συζύγου, στην οποία να αναγράφεται η ακριβής Δ/νση εργασίας, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία αποδεικνύει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται απόσπαση το τελευταίο ένα (1) έτος. 
II. Πιστοποιητικό εντοπιότητας, 
III. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 
IV. Βεβαίωση σπουδών τέκνου, 
V. Γνωμάτευση α/θμιας ή δ/θμιας υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α. ποσοστού αναπηρίας (για σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του).
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Όσοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πρόσφατα στη διαδικασία των μεταθέσεων, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά, παρά μόνο αν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς με εξαίρεση:
Α) όσοι είναι στελέχη εκπαίδευσης με θητεία και η θητεία τους λήγει στις μετά τις 31-08-2014 
Β) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία, η οποία λήγει μετά τις 31-08-2014. 
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης με θητεία που λήγει μετά τις 31-08-2014 θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι έχουν καταθέσει, εκ των προτέρων αίτηση παραίτησης από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης. 
Για την απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Καστοριάς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και είκοσι (20) προτιμήσεις σχολικών μονάδων στην αίτηση απόσπασης.
Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών για τις αποσπάσεις εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καστοριάς θα γίνει σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. 95303/Δ1/19-06-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015», στο οποίο αναφέρονται τα κριτήρια μοριοδότησης των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις.
Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς που θα αιτηθούν απόσπαση από σχολικές μονάδες γενικής αγωγής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο Καστοριάς ή σε Τμήματα Ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν και να καταθέσουν στην υπηρεσία τους αντίστοιχους τίτλους – δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των τυπικών προσόντων για την ειδική αγωγή (Ν. 3699/2008, άρθρα 20 και 21).

Η αίτηση αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση με απόλυτη ευθύνη του εκπαιδευτικού για τα αναγραφόμενα στοιχεία. 
Αιτήσεις ή δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δε θα γίνονται δεκτά.
Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης μπορούν να την ανακαλέσουν με υπεύθυνη δήλωση έως και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε την αίτηση απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική θέση σε σχολεία του Ν. Καστοριάς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: