ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Πρόταση για λειτουργία πρότυπου σχολείου στην περιοχή μας. Πόσες ακόμα βλακείες θα ακούσουμε!


Σύμφωνα με το νόμο είναι αδύνατη η λειτουργία ενός τέτοιου τύπου σχολείου στην περιοχή μας. Πολλώ δε μάλλον, όταν αυτό είναι περιφερειακό και ολιγοδύναμο...
Ας αφήσουν κάποιοι και μάλιστα "στελέχη" της εκπαίδευσης, τις αστειότητες που καταντούν φαιδρότητες, με το να προτείνουν ουτοπικά σενάρια αναβαθμίσεων. Ο στόχος τους είναι να προκαλούν σύγχυση σε όσους δεν γνωρίζουν.
Το 2015 με το νόμο 4327 επί υπουργίας Αριστείδη Μπαλτά και Τάσου Κουράκη, καταργήθηκαν τα Πρότυπα-Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ) και έμειναν μόνο τα Πειραματικά Σχολεία, στα οποία οι μαθητές εισάγονται με κλήρωση. Πρότυπα διατηρήθηκαν μόνο πέντε με βάση την ιστορικότητά τους (Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά, Βαρβάκειος Σχολή, Ζωσιμαία Ιωαννίνων, Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης, Γυμνάσιο Αναβρύτων), στα οποία οι μαθητές εισάγονται με εξετάσεις.
Σας παραθέτω τα άρθρα 10 και 11 του νόμου για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
Λεωνίδας Ι. Οικονομίδης
Δάσκαλος-Μέλος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Άργους Ορεστικού
Εύχομαι το βρέφος της Βηθλεέμ να φέρει ευλογία, αγάπη και φώτιση...

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Άρθρο 10 
Διάκριση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: 
« 1. Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία», εκτός από τις παρακάτω σχολικές μονάδες που ορίζονται ως «Πρότυπα Σχολεία»: α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, β) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγε− λικής Σχολής Σμύρνης, δ) Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων, ε) Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων. 
2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» καταργείται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραματικά» Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειραματικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
3. Όπου αναφέρεται ο όρος «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων» νοείται εφεξής η «Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων». 
4. Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι πιλοτικές αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως τροποποιείται με το άρθρο 11 του παρόντος. Τα Πρότυπα σχολεία μπορούν να εισηγηθούν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων, των μεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραμματισμού των γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει κάθε σχολείο. 
6. Τα Πειραματικά σχολεία, κατ’ εξοχήν, αξιοποιούνται για την εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι., καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα. Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να αξιοποιούνται και τα Πρότυπα σχολεία. 
7. Κατά τα λοιπά τόσο τα Πειραματικά όσο και τα Πρότυπα Σχολεία εξυπηρετούν από κοινού με όλα τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.»
Άρθρο 11 
Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Γυμνάσια και εκείνα μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα Πρότυπα Γυμνάσια, επίσης, μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια. 
2.α) Ως συνδεδεμένα Πειραματικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) έχουν ορισθεί 55 σε όλη τη χώρα στις έδρες παιδαγωγικών σχολών.
Ο νόμος ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: