ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Περικοπή αποδοχών σε περίπτωση στάσης εργασίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Β ́ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Μαρούσι, 08/02/2018     Αρ. πρωτ.: 22005/Ε1

Περικοπή αποδοχών σε στάση εργασίας
Με την παρ. 2 του αρ. 25 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176 Α’) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη» (σχετική η αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.).
Με την παρ. 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 245 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5 Α’), ορίζεται ότι «… Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα…» (σχετική η αριθ. 14181/ΓΔ4/26-1 2018, ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: