ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Τι ισχύει για την οργανικότητα και ποιος εισηγείται για συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές σχολικών μονάδων


Σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) η οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία δεκαπέντε (15) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής:
Μαθητές                         Δάσκαλοι                     Οργανικότητα
10 έως 15                             1                              Μονοθέσιο
16 έως 30                             2                                Διθέσιο
31 έως 45                             3                              Τριθέσιο
46 έως 100                           4                              τετραθέσιο
101 έως 125                         5                              πενταθέσιο
126 έως 150                         6                                Εξαθέσιο
151 έως 175                         7                               Επταθέσιο
176 έως 200                         8                                Οκταθέσιο
201 έως 225                         9                               Εννιαθέσιο
226 έως 250                       10                               Δεκαθέσιο
251 έως 275                       11                              Ενδεκαθέσιο
276 έως 300                       12                              Δωδεκαθέσιο
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006−2007

Τα Νηπιαγωγεία σύμφωνα με την αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1507/β΄/13-10-2006) είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια. Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια.

Ποιοι εισηγούνται για συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς και προαγωγές σχολικών μονάδων.

- Στην παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 ορίζεται ότι: Για τα θέματα των παρ. 8,9,10 «η κατάργηση, ο υποβιβασμός και, με την επιφύλαξη της παρ. 13, η συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχολείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» «γνωμοδοτεί το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας», αφού λάβει υπ’ όψιν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών επιτροπών παιδείας και των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή αποφασισθεί, απαιτείται γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδικά στην διάταξη του άρθρου 282 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87 τ. Α/7-6-2010) προβλέπεται ότι «…όπου με το Νόμο ή τις κανονιστικές πράξεις προβλέπεται αρμοδιότητα του Νομαρχιακού Συμβουλίου, από 1/1/2011 η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Περιφερειακό Συμβούλιο».

- O N.1566/85 δηλώνει (άρθρο 50, παρ. 3) πως η δημοτική-κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων, λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και παράγει την αντίστοιχη Υπουργική απόφαση. 

- Ο Ν.2525/97 (άρθρο 1, παρ. 4) παραπέμπει στα παραπάνω. 

- Ο Ν.1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5) επανακυρώνει τη νομοθεσία (σε ότι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων) όπως αυτή περιγράφεται στο Ν.1566/85. 

- Ο Ν.3852/10 («Καλλικράτης») διατηρεί σε ισχύ τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, τα δημοτικά συμβούλια, συνεπώς και τις αρμοδιότητές τους (όπως περιγράφονται στο Ν.1566/85). 

Εκτός από τα δημοτικά συμβούλια εισήγηση για συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολείων μπορούν να κάνουν (με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/ΦΕΚ.1340/2002) οι Διευθύνσεις (άρθρο 15, παρ. 2στ). 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως τα δημοτικά συμβούλια είναι οι κύριοι εισηγητές για συγχωνεύσεις σχολείων (εντέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των Νόμων 1566/85, 2525/97, 1966/91 και 3852/10), ενώ ήσσονος σημασίας νομοθετική ισχύ έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης δεδομένου πως ο Νόμος υπερισχύει της Υπουργικής απόφασης. 

Συνεπώς, μεταβολές σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση, ακόμα και αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης, (νομοθετικά) δεν στηρίζονται. 

Το ιδανικό, βέβαια, θα είναι να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διατυπώνεται η καλύτερη δυνατή πρόταση προς όφελος των μαθητών και της εκπαίδευσης και να αποφεύγονται έτσι οι τυχόν διαμαρτυρίες και εντάσεις τοπικών κοινωνιών και υπηρεσιακών παραγόντων…
Ο
αιρετός  σας

Δεν υπάρχουν σχόλια: