ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ

ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ = ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 300 βουλευτές δεν είναι σπατάλη για τη μικρή και πολύπαθη χώρα μας!!

Πότε, λοιπόν, θα μειωθεί ο αριθμός των Βουλευτών;


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Αγαπητοί επισκέπτες του ιστολογίου μας,

Πολλές δημοσιεύσεις-αναρτήσεις μας (κείμενα-φωτογραφίες), είναι πρωτότυπες. Υπάρχουν και αναδημοσιευμένες για τις οποίες αναφέρεται η πηγή.

Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων και των φωτογραφιών μας αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Φοβήθηκαν την αντισυνταγματικότητα για τις συνεχόμενες θητείες των Διευθυντών σχολικών Μονάδων- Τη διατηρούν για τα υπόλοιπα στελέχη!

Στη συνεδρίαση της Βουλής, αναμένουμε να ακούσουμε και τις θέσεις των υπολοίπων κομμάτων...
Το νομοσχέδιο και μετά τη δημόσια διαβούλευση, συνεχίζει να βρίθει αντισυνταγματικών διατάξεων!

Ρέπουν προς την παραβατικότητα!
Η μόνη αλλαγή που έγινε στη διάταξη περί θητειών των στελεχών εκπαίδευσης στο Σχέδιο Νόμου για τις Δομές Εκπαίδευσης που κατατέθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής είναι ότι αντικαταστάθηκε η λέξη “συναπτή” με τη “διαδοχική” θητεία και εξαιρεί τους Διευθυντές Σχολείων.

 Η νέα διορθωμένη διάταξη έχει ως εξής:

Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 
Ως όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοούνται στο σύνολό τους οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21, ήτοι: (α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, ε) Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ, καθώς και οι θέσεις των περιπτ. α΄ έως και γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, ήτοι: α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., β) Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α., γ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Όχι, τρίτη θητεία στην ίδια σχολική μονάδα!
Τιμωρητική διάταξη και αντισυνταγματική...
Το άρθρο 27 παρ. 3 (ε) του νομοσχεδίου  αναφέρει: Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ.. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.  
Ο περιορισμός  αυτός, όπως και το 2017 δεν είναι δυνατό να ισχύσει, γιατί παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης!
Κ. υπουργέ, οι θητείες θα υπολογίζονται από εδώ και πέρα ή θα έχουν αναδρομική ισχύ; Μάλλον, το αφήσατε να το αποφασίσουν οι βουλευτές...


Ωράριο διδασκαλίας Διευθυντών και Υποδιευθυντών: Μειώσεις με τσιγκουνιά...
Στο Άρθρο 49 του σχεδίου νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις στο ωράριο διδασκαλίας διευθυντών και υποδιευθυντών δημοτικών σχολείων 
Συγκεκριμένα προβλέπεται:
α) Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
αα) Η περίπτ. α΄, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής:

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18.
II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6.
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.»
ββ) Ύστερα από την περίπτ. γ΄ προστίθεται περίπτ. δ΄ ως εξής: «δ) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους.»
β) Η ισχύς της προηγούμενης περίπτωσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια: